Oba hojalygy binasy

 • Prefab metal shed garage

  Prefab metal dökülen garaage

   

  Awtoulaglary ýagyşdan we gardan goramak üçin ulanylýan “Prefab” metal garaage adaty gural, ýa-da gurallar we maşynlar üçin ferma meýdançasy hökmünde ulanylyp bilner. Biz polat gurluşynyň dizaýny, ýasalmagy we gurluşygy üçin bir nokatly hyzmat potratçysy.Portal çarçuwaly polatdan ýasalan gurluşyk taslamasy, esasy polat ammar, ussahanalar, ammarlar, garaage, ofis binasy ýaly esasy işimizdir.

   

   

   

 • Steel Horse Stable Building

  Polat atyň durnukly binasy

  Agaç ýa-da beton bina bilen deňeşdirilende, polat atlaryň durnukly binasy, atlaryňyzy ýerleşdirmek üçin has amatly saýlawdyr.

  Agaç ammaryna zyýan ýetirýän uzak möhletli problemalara duçar bolmaýarlar. Polat atyň binasy açyk ýa-da ýapyk bolup biler.Çeýe ölçeg we düzülip bilinýän dizaýn, at eýelerine atyň aýratyn zerurlyklaryny görkezýän athana gurmaga mümkinçilik berýär.

 • Agricultural Metal Barn Building

  Oba hojalygynyň metal ammary

  Metal ammar binasy ýönekeý polatdan ýasalan binanyň bir görnüşidir, fermalarda giňden ulanylýar. Has arzan, ýönekeý we çalt gurnamagyň aýratynlyklaryna esaslanyp, demir ammarlar bilen has köp agaç ammarlary bar,

 • Steel Structure Livestock Shed Building

  Polat gurluşy Maldarçylyk binasy

  Fermer hojalygynyň eýesi hökmünde maldarçylyk binasynda towugyňyzy, ördekiňizi, doňuzyňyzy, atyňyzy ýa-da beýleki haýwanlaryňyzy köpeltmek isleseňiz, ilki bilen polat gurluşyk binasyny göz öňünde tutuň. Öndürilen polat binalary ykdysady, çydamly, çalt gurluşyk we arassa.Ordinaryönekeý bina bilen deňeşdirilende, polat maldarçylyk binasy beton ýa-da agaçdan ýasalan köp sanly kynçylykdan gaça durmaga kömek edip biler we şowlulykda, towuk öýi, doňuz öýi, at münmek ýaly dürli guş öýleri üçin amatly çözgüt hödürläp bileris. , at dükany we ş.m.

 • Pre-engineered Structural Steel Shed Building

  Öňünden gurlan gurluş polatdan ýasalan bina

  Gurluşyk polatdan ýasalan ammar polat gurluş ammaryna meňzeş bir görnüş, ol fermalarda, zawodlarda we bagda giňden ulanylyp bilner. Az çykdajyly, çalt gurluşyk, uzak ömri we ş.m. barha köp eýesi tarapyndan tanalýar.


   

 • Poultry Farm—-Steel Structure Broiler House

  Guş fermasy —- Polat gurluşy Broýler öýi

  Guş jaýy polat gurluşyk binasy bilen maldarçylygyň utgaşmasydyr. Arzan bahasy we ýeňil agramy sebäpli guşçylyk fermasy üçin amatly bir zat. Mundan başga-da, wagtyny ep-esli gysgaldyp, üpjün edip biljek guş enjamlary hem üpjün edilýär. guş jaýynyň eýelerine gysga wagtda girdeji gazanmagyna kömek etmek üçin guş öýüniň has çalt we has gowy tohumçylyk hilinde ulanylyp bilinjekdigini.