Medeniýet

Guançzengiň işewürlik pelsepesiniň 12 ýörelgesi barada

Ynam hakda

Guançzeng, kärhananyň esasy gymmaty we esasy ýörelgesi we kärhananyň üstünlik gazanmagy üçin ýeterlik şert hasaplanýan "ynam, wepalylyk we tutanýerlilik" -e ynanýar.Ajaýyp kärhana bolmak üçin Guançzheng kärhananyň geljegine ýol görkezmek we oňa ruhy güýç bermek üçin uly ynam bolmaly.Bu uly ynam bilen, Guançzeng tükeniksiz potensialy we hemişe üstünlik gazanan batyrlyk toparyna öwrüldi.

Düýşde

Guançzengiň ajaýyp arzuwy bar: dünýädäki häzirki zaman kärhana dolandyryşy üçin esasy görkeziji bolmak;dünýädäki iň polat gurluş kärhanasy bolmak;jemgyýete peýda getirmek, işgärleri üstünlik gazanmak we müşderilere bagt bermek, şeýlelik bilen dowamly ýaşaýyş kärhanasy bolmak wezipesini ýerine ýetirmek. Guangzhengen kärhananyň hilini ýokarlandyrmak, dolandyryşy gowulandyrmak, ýurda wepaly we goşant goşmak we ähli tabşyryklaryny ýerine ýetirmekdir. Müşderiler.

Aktiwlerde

Guançzheng iki baýlygy bilen öwünýär: işgärler we müşderiler!
Miwe berip biljek işgärler iň möhüm baýlykdyr, şonuň üçin kärhana bu baýlygy has köp ösdürip ýetişdirmeli.Müşderiler kärhananyň durmuşyna bil baglaýan ikinji möhüm baýlygydyr, şonuň üçin kärhana müşderilere hormat goýmak we hyzmatlary we önümleri bilen müşderileri has bagtly etmekdir!

Gymmatlyk

Kärhananyň barlygy jemgyýet, müşderiler, kärhana, işgärler we paýdarlar üçin gymmatlyk döretmekdir, sebäbi söwda bahasy bazar ykdysadyýetiniň esasy ýörelgesidir.Guançzengiň gymmaty, özüni kämilleşdirmek we sosial ösüşi jogapkärçilige çekmek bilen baýlyk döretmekdir;kärhana, platforma;we onuň topary, ösüşiň özeni.

Markada

Guan Guangzhengeniň bir asyrlyk kärhana bolup biljekdiginiň sebäbi medeni pelsepäni we marka gurmak meselesinde öňdebaryjy düşünjäni öňe sürýär. Brend kärhananyň iň gymmatly baýlygydyr, şonuň üçin Guançzheng özüni marka gurmak işine bagyşlaýar, hemişe seresap we asuda bolýar. we marka belgisine zyýanly hiç zat edenok. Marka binasy üstünlik gazanmagyň dogry ýoludyr.

Wepalylyk hakda

Guanç Guangzheng, öz işine bagyşlaýan we müşderilerine we işgärlerine wepaly bolmak üçin kärhana bolmaly.Sözleri we amallary üçin jogapkär bolmaly we tötänleýin wada bermeli däl, boş gürlemeli ýa-da nädogry maglumatlary ýaýratmaly.Wepalylyk iň aşaky setir, iň uly ruhy baýlyk we kärhananyň barlygynyň gymmatly baýlygydyr.Islendik amal wepalylyga garşy çyksa, öz-özüňi heläk eder.

Paýhas hakda

1. Häzirki işewürlik ýaryşlarynda, Xinguangzheng öz toparyndan hyjuwly, amaly, minnetdar we ýokary derejede galmagyny haýyş edýär. Häzirki işewürlik medeniýetinde Guançzheng öz toparyna altruizm, hyzmat, gymmatlyk we şertnama barada düşünje bermek üçin ýol görkezýär.Şeýlelik bilen, Guanç Guangzhengen ajaýyp ýaşamak we işlemek endikleri we ygtybarlylygyň hili bilen kärhana gurmalydyr. Häzirki wagtda maglumatlar bütin dünýäde paýlaşylýar.Guangzhengen, netijä gönükdirilen pikirleniş tertibini emele getirmeli we söýgi bilen üstünlikleri döretmeli, şeýlelik bilen miwelerini we girdejilerini beýleki kärdeşleri bilen paýlaşmak üçin platforma döredýär. Bular kärhananyň işini durnukly ösdürmegiň paýhasydyr.

Tutanýerlilik hakda

Kärhanalaryň arasyndaky hakyky bäsdeşlik çalt ösüş däl, dowamly ösüş ýa-da erjellik.Guançzheng hiç wagt gönüden-göni girdejä göz aýlamaýar we bazary ösdürmeli we girdeji gazanmak ukybynyň wagtyň geçmegi bilen kämilleşdirilmelidigine ynanýanlygy sebäpli geljegini derrew peýdalara satmaýar.
Guanç Guangzheng hiç wagt giňelmäge howlukmaýar, sebäbi ýere gaçmagyň beýik bolmagyna ynanýar.Guançzheng, hiç haçan kärdeşine bäsdeş hökmünde garamaýandygy üçin hiç kimi urmaga synanyşmaýar.Guançzeng, dowamly ösüşiň hakyky ösüşdigini öňe sürýär.

Üstünlikler barada

Guanç Guangzheng, “san iň owadan dil”, netijede netijä gönükdirilen üstünlik ýörelgesini aňladýar.
Üstünlikler, sanlarda gürlemek we hakyky netijeler, iş ukybyna we hyzmat edişine bolan sylagdyr."Agyry ýok, gazanç ýok"Bu hemişelik hakykat.Baýlyk bolsa, bermek bilen döredilýär.Käbir adamlar kararyň tutanýerlilige kämahal baha berip biljekdigini aýdyp bilerler;şeýle-de bolsa, saýlama näçe ajaýyp bolsa-da, adatdan daşary yhlas bolmasa hiç haçan üstünlik gazanyp bolmaz.Üstünlikler, kärhananyň işewürlik medeniýetiniň maýa goýumlaryna we çydamlylygyna daýanýar.

Jezalandyrmak barada

Guangzhengeniň berk ýerine ýetiriş ukyby bar: hiç haçan düzgünlerden ýa-da ýörelgelerden has ýokary duýgydan artykmaç;ähli amallar takyk sargytlaryň netijesidir;we boýun bolmak iň gowy ýerine ýetirişdir.
Guançzheng ýakymsyz maglumatlary saklamakdan ýüz öwürýär.
Gözegçilere boýun bolmak iş ýerindäki ahlak hakda.Sargytlara “hawa” diýmek, düzgünlere boýun bolmak, tankytlardan öwrenmek we has uly surata seretmek diňe bir harby güýçleriň arasynda hakyky stil däl, eýsem kärhananyň ylmy dolandyryşynda-da.

Hiç wagt okuwy bes etmezlik barada

Singuangzheng, hemişe durmagy öwrenmegi esasy bäsdeşlik ukyby diýip hasaplaýar, nädip gowy bolmalydygyny, usullary nädip almalydygyny, başgalara nädip peýdalanmalydygyny, dolandyryşy nädip etmelidigini öwrenýär.Her gün, her hepde we her aýda öwrenmek berk imana öwrüldi.Diňe bir uly kärhana bolman, eýsem dolandyryş we hyzmat etmegiň usullaryny hem öwrenýär.Guançzheng öwrenmegi hemişelik alyp barşy etdi.

Dolandyryşyň aşaky setirinde

Dolandyryşyň aşaky ugry, kärhananyň bahasynyň geçmegini gadagan edýän özüni alyp barşyň aşaky setirine degişlidir. Guangzheng ýalan sözlemek, galplaşdyrmak, para bermek, korrupsiýa we kärhananyň artykmaçlyklaryny şahsy taraplar üçin çalyşmak gadagan edýär.Guançzheng we onuň topary bu hili hereketlere ýa-da bu amallary eden islendik adama asla ýol bermez.

MEDENI .ET

Kärhananyň geljegi:polat gurluşyň tutuş öý ulgamynyň iň ýokary markasy bolmak animal haýwanlaryň tutuş öý ulgamynyň iň ýokary markasy bolmak

Kärhana missiýasy:jemgyýete peýdaly bolmak, işgärleri üstünlikli etmek we müşderilere bagt bermek, şeýlelik bilen dowamly ýaşaýyş kärhanasy bolmak

Kärhananyň ýörelgesi:Sosial ösüşi öz jogapkärçiligi hökmünde alyp, özüni kämilleşdirmek we baýlyk döretmek;kärhana, platforma;we onuň topary, ösüşiň özeni

Kärhananyň ruhy:Höwes, amaly, minnetdarlyk we artykmaçlyk.

Kärhananyň filosofiýasy:Müşderiler ilki

Iş düzgüni:Seresap bolmak, wadalara wepaly bolmak

Özüňi alyp baryş ýörelgesi:Işi wagtynda we doly bahana bilen ýerine ýetirmek