Zawod gezelenji

Ştab-kwartirasy: Ine, “Xinguangzheng Group” -yň ştab-kwartirasy. 12 korporatiw ýörelge, her kimiň dogruçyl we ygtybarly bolmagyny talap edip, korporatiw medeniýetiň özenidir. Gözleg we barlag toparynda 100-den gowrak inersener bar, hünär goldawyny berer. Her bir buýruk doly göwrümli bolmaly iberildi, şeýlelik bilen hil we gowşuryş wagty bar.

1-nji zawod: 30,000 of meýdany öz içine alýar, 120-den gowrak işgäri we polat gurluşynyň ýyllyk önümi takmynan 20,000 tonna. kesişýän görnüşi), basgançak, gorag, ikinji derejeli polat agzalary, fakel bilen kesilen tertipsiz plita, galstuk, galmak we boýamak. Boýag işgärleriniň 10 ýyldan gowrak iş tejribesi bar, şonuň üçin surat çekmek prosesi has täsirli bolup biler.

2-nji zawod: 8000㎡ meýdany öz içine alýar we RMB-de ýyllyk önümçiligi 70 million. Esasy önümler Z / C bölüm polat, sement birleşýän tagta, U çukur, örtükli polat list, sandwiç paneli (EPS sandwiç) panel, süýümli aýna sandwiç paneli, aýna ýüň sandwiç paneli we ş.m.), ýalpyldawuk we bezeg, turbinaly şemaly, asmany, howa çydamly ýelim, öz-özüne degmek üçin nurbat we beýleki esbaplar.Doly QC ulgamy (ISO9001) bar, 100% geçiş göterimi;

3-nji zawod: 32,600 m2 meýdany öz içine alýar, içerki we daşarky polat gurluşyk önümçiligini amala aşyrmak üçin, Singuangzhengiň iň uly polat gurluş önümçiligi bazasydyr, ýyllyk önümçiligi 12,000 tonna. , awtoulag ýoly, mebel demir sungaty, seýilgäh demir sungaty, demir sungat önümlerini goldaýan polat gurluşy we ş.m.Mundan başga-da, maldarçylyk kärhanasynyň baş edarasy we önümçilik bazasy bolup, maşgalanyň iň oňat çözgüdini üpjün etmek üçin maldarçylyk pudagyny ösdürmek we ýöriteleşdirilen önüm çözgütleri üçin iň ösen ylym we tehnologiýany ulanmaga hemişe ygrarly. çylşyrymly täjirçilik hojalygyny we bazary tamamlamak üçin ferma.