Senagat prefab polat gurluş ussahanasy

Senagat prefab polat gurluş ussahanasy

Gysga düşündiriş:

“Prefab” ussahanasy senagat desgasy üçin täsirli çözgütdir.Her bir senagat zawody önümçilik üçin özboluşly binany talap edýär we polat ussahanamyz ulanyş we pikirleriňize görä dizaýn edilýär, bu bolsa işiňiziň talap edýän ähli aýratyn böleklerini ýerine ýetirip bilersiňiz.

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

steel structure workshop

“Prefab” polat ussahanasy esasan polat sütünden, polatdan ýasalan esasy gurluşdan emele gelen binawe purlin, şeýlelik bilen polat gurluşy polat ussahanasynyň binasynyň esasy ýük göteriji agzasyny düzýärwe polat ussahanasynyň diwary bir ýere jemlenende biri-birine gabat gelýän dürli görnüşli panelleri ulanýar, ýokaçyk suw geçirmeýän öndürijiligi bolar ýaly açyklyklar. Şol bir wagtyň özünde polat çarçuwanyň gurluşyrkshop açyk gurşawda izolirlenip bilner.Amatly çykdajy we gysga gurluşyk döwri sebäpli, steel gurluşy senagat binasynyň gurluşygynyň giň toplumynda ulanyldy.

Önümiň parametrleri

Ady Prefab metal dökülen garaage
Gurluşyň görnüşi Portal çarçuwasy, ýeke geriş, iki eňňit, iki aralyk
Uzynlyk 30m-150 m
Ini 9m-36m
Boýy bekläň 4.5m-12m
Dam örtügi 10%
Gable diwar sütün aralygy 7.5m
Üçek polat örtük kagyzy, sendwiç paneli
Diwar polat örtük kagyzy, sendwiç paneli
Gapy Süýşýän gapy
Penjire Lenta Skylight
Içerde we daşarda beýiklik tapawudy 300mm

Polat gurluş ussahanasynyň görnüşleri haýsylar?

“Prefab” polat ussahanasy bir gatly ýa-da köp gatly, bir aralyk ýa-da köp aralyk, şeýle hem umumy zawod we agyr üçin ýeňil polat gurluşy bolup biler.gurluşyüçinagyr

senagat zawody.

multi-span-steel-structure
steel-work.webp
single span steel workshop

Bir gatly polat gurluş ussahanasy

Köp gatly polat gurluş ussahanasy

Bir polat polat gurluş ussahanasy

steel-structure3
steel workshop
中国北方机车

Köp aralyk polat gurluş ussahanasy

Steeleňil polatdan ýasalan ussahana

Agyr polat ussahanasy

Näme üçin polat gurluş ussahanasyny saýlamaly?

Çalt we çeýe gurnama.Componentshli komponentler gurluşyk meýdançasyna eltilmezden ozal zawodda taýýarlanar.Gurmak prosesi çalt we aňsat.

 Çykdajyly.Bu ep-esli gysgaldargurluşykbinalaryňyzyň döwri, köp wagt we pul tygşytlaýar.

Ygtybarlylyk we çydamlylyk.Polat gurluşynyň ýeňil agramy bar, ýöne ýokary güýji bar, ony saklamak hem aňsat.50 ýyldan gowrak wagtlap ulanylyp bilner.

 Ajaýyp howpsuzlyk.“Prefab” polat ussahanasy açyk gurşawda izolýasiýa edilip bilner, şeýle hem suwuň geçişi ýaly syzdyrmazlyk mümkin.Şeýle hem ajaýyp ýangyna we poslama garşylygy bar

 Highokary ulanylyş.Polat gurluşyny herekete getirmek we göçürmek aňsat, ol hem hapalanmazdan gaýtadan işlenip bilner.

Gaty gurluşyk.Polatdan ýasalan önümçilik ussahanasy güýçli ýeliň we güýçli garyň hüjümine garşy durmaga ukyplydyr.Şeýle hem ajaýyp seýsmiki öndürijilige eýedir.

Esasy material görkezişi

1. Esasy gurluş

main structural Steel

2.Aşyk we diwar panelleri

Climateerli howanyň we öz pikirleriňize esaslanyp, üçek we diwar paneli reňkli polat list we sandwiç bolup bilerpanel.Kolo polat bolsa, bahasy sanwiç panelinden has pes bolar, ýöne gowy izolýasiýa bolmazlygy.

sandwich panel

3.Window we gapy

window and door

4.Aksesuarlar

bolt

Gaplamak we daşamak

Thehli gurluş düzüm bölekleri, paneller, boltlar we esbaplar görnüşi adaty paket bilen gaplanaramatly ummany daşamak we 40'HQ-a ýüklemek.

Productshli önümler, ökde hünärmenlerimiz tarapyndan kran we forklift ulanyp, zawodymyzyň ýüklenýän ýerine ýüklenýärharytlaryň zaýalanmagynyň öňüni alar.

121

Şuňa meňzeş binalary öz üstümize aldyk

Şu wagta çenli önümlerimiz 90-dan gowrak ýurda we sebite, müňlerçe taýýar binalara eksport edildiiçerde we daşary ýurtda polat ammar, prefab ussahanasy, prefab dükany, sergi zaly, söwda merkezi we ş.m.

steel construction building

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler