Uly aralyk prefab zawodynyň polat gurluş ussahanasy

Uly aralyk prefab zawodynyň polat gurluş ussahanasy

Gysga düşündiriş:

Prefab polat gurluş ussahanasynyň esasy gurluş bölekleri polat sütünden, şöhle, polat gurluş binýady we polat üçek trubkasy ýaly polatdan durýar. “Prefab” ussahanasyny dürli polat ussahanasyna we dürli polat ussahanasyna bölmek bolar. zawodlar, esasanam senagat zawody.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

Polat ussahanasynyň aýratynlyklary

Earthquakeer titremesine garşylyk görkezijisi has gowy

“Prefab” ussahanalary esasan eňňitli üçeklerdir.Şonuň üçin üçegiň gurluşy esasan H polatdan ýasalan üçburç üçek trussyny kabul edýär.Gurluşy möhürlänsoň, gaty berk "plastinka gapyrga gurluşy ulgamyny" emele getiriň.Bu gurluş ulgamy has güýçli seýsmiki garşylyga we gorizontal ýüklere garşylyga eýe bolup, seýsmiki intensiwligi 8 derejeden ýokary bolan ýerler üçin amatlydyr.

Windeliň garşylygy has gowy

Bölüm polat gurluş binasy ýeňil agramyň, ýokary güýjüň, umumy berkligiň we güýçli deformasiýa kuwwatynyň artykmaçlyklaryna eýedir.Binanyň öz agramy, ömri we emlägi netijeli goralmagy üçin sekuntda 70 metr tupana garşy durup bilýän kerpiç beton gurluşyň diňe bäşden bir bölegidir.

202006221653287c79dc75c2674f6da4d78a9698e35e08

Çydamlylyk

Lighteňil polat gurluşynyň ýaşaýyş gurluşy sowukdan ýasalan inçe diwarly polatdan ybarat ulgamdan, polat süňk bolsa poslama garşy ýokary güýçli sowuk togalanan galvanizli listden ýasalýar, bu polat plastinanyň poslamagynyň täsirinden täsirli gaça durýar. gurluşyk we ulanmak prosesinde we ýeňil polat agzalarynyň hyzmat möhletini ýokarlandyrýar.Gurluşyň hyzmat möhleti 100 ýyla ýetip biler.

Çalt gurluşyk

Dryhli gury iş gurluşygy daşky gurşaw möwsümine täsir etmeýär.Takmynan 300 inedördül metrlik binada binýatdan bezege çenli ähli prosesi tamamlamak üçin diňe 5 işçi we 30 iş güni gerek.

Daşky gurşawy goramak

Materiallar 100% gaýtadan işlenip bilner, hakykatdanam ýaşyl we hapalanmaz.

Energiýa tygşytlamak

Allhli energiýa tygşytlaýyş standartyna 50% ýetip bilýän gowy ýylylyk izolýasiýasy, ýylylyk izolýasiýasy we ses izolýasiýa effektleri bilen ýokary netijelilik we energiýa tygşytlaýjy diwarlary kabul edýärler.

steel structure

Polat gurluş ussahanasynyň görnüşleri

steel structure

Esasy komponentler

Içerki bölekler

Bütin gurluşy durnuklaşdyryp biler.

Sütün

Adatça H görnüşli polat ýa-da C görnüşli polat ulanylýar (köplenç iki sany C görnüşli polat burç polat bilen birikdirilýär)

Beam

C bölümli polat we H bölümli polat köplenç ulanylýar (orta meýdanyň beýikligi şöhläniň aralygyna görä kesgitlenýär)

Purlin

Adatça C bölümli polatdan we kanal polatdan ýasalýar.

Örtük

Iki görnüş bar.Birinjisi ýeke kafel (reňkli polat kafel).Ikinjisi birleşdirilen tagta (polistirol, gaýa ýüň, poliuretan).(gyşyň yssy we salkyn tomsuna köpük plitkalaryň iki gatlagynyň arasynda goýulýar we ses izolýasiýasyna hem täsir edýär).

steel structure fabrication

Önümçiligiň ösüşi

steel structures

Tamamlanan taslamalar

Painted-or-Galvanized-Prefabricated-Steel-Structure-Warehouse-Construction-Building.webp (1)

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler