Lighteňil senagat polat gurluşy ussahanasy

Lighteňil senagat polat gurluşy ussahanasy

Gysga düşündiriş:

Lighteňil polatdan ýasalan ussahanada çarçuwany birleşdirmek ýa-da gurmak üçin H bölümi polat, C & Z polat kabul edilýär.Dam we diwar reňk gysýan gasynlanan polat list ýa-da reňkli polat sandwiç paneli.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Polat gurluş ussahanasy, ýük götermek we doly berkligi üpjün etmek üçin biri-birine birikdirilen gurluş polat agzalaryndan ýasalan demir gurluşdyr.Polat gurluş ussahanasy ähli polat konstruksiýalar boýalýan we soňra gurmak üçin taslama meýdançasyna iberilýän senagat önümçiligi üçin ulanylýar. Ony ýeňil polat gurluş ussahanasyna we agyr polat gurluşyk ussahanasyna bölüp bolar. Bu ýeňil polat gurluş ussahanasydyr. senagat binalarynda we raýat binalarynda giňden ulanylýar. lighteňil agram, uly aralyk, ekologiýa taýdan arassa, arzan bahaly, owadan görnüş we ş.m. ýaly ajaýyp aýratynlyklara eýe.

Surat ekrany

metal workshop
default
steel structure workshop
structure steel workshop

Artykmaçlyklary

1). Ighteňil we ýokary güýç.
Polat gurluşy ýel ýa-da ýer titremesi ýaly dinamiki güýçlere garşy durmaga ökdedir. Polatdan ýokary güýç derejesi sebäpli, ygtybarly we beton konstruksiýalar we agaç gurluşlary ýaly beýleki gurluşlara garanyňda az çig mal talap edilýär.
2) çeýe we uly aralyk
Demir-beton bina bilen deňeşdirilende, giň meýdanyň zerurlyklaryny kanagatlandyrýan polat gurluş ussahanasy uly aralyk bilen has çeýe bolýar.Içinde sütün päsgelçiligi, arassa aralyk we giň içki giňişlik ýok.
3).Daşky gurşawa arassa.
Esasy polat çarçuwaly materiallar 100% gaýtadan işlenip bilner, beýleki materiallar hem gaýtadan işlenip bilner we gurluşyk we sökülende hapalanma azalýar.
4).Çalt gurnama:
Polatdan ýasalan ammar binasynyň gurluşygynyň wagty gysga.Komponentleriň hemmesi zawodda taýýarlanylandygy sebäpli, sahypany diňe ýygnamak gerek.Gurluşyk möhletini ep-esli gysgaldýar.
5) .Perkez:
Prefab polat ammary çydamly we abatlamak aňsat we ýönekeý tehniki hyzmat.
6). Görnüşi:
Polat gurluş ussahanasy ýönekeý we tekiz çyzyklar bilen owadan we amalydyr.Reňk diwar panelleri dürli reňklerde bar we diwarlar beýleki materiallar üçin hem ulanylyp bilner.Şonuň üçin has çeýe.
7).Pes çykdajy we uzak ömür
Polatdan ýasalan ussahananyň ýeterlik bahasy bar.Constructioneňil komponentler gurluşygyň bahasyny tygşytlamak bilen çalt gurlanda binýadyň bahasyny peseldip biler. Mundan başga-da, ony 50 ýyldan gowrak ulanyp bolýar

Tehniki spesifikasiýa

1. Esasy çarçuwa
Polat gurluş ussahanasynyň esasy polat çarçuwasy, adatça, gyzgyn togalanýan H bölüminiň polat ýa-da polat plitalary bilen gurnalan we kebşirlenýän sütünden we şöhlelerden durýar.

2. Ikinji çarçuwa
1. Purlin
C görnüşli we Z görnüşli polatdan ýasalan purlinler.
Tom we diwar panellerini goldamak we ýüki üçekden we diwar panelinden esasy polat çarçuwasyna geçirmek üçin ulanylýan purlinler.
2. Aralyk
Dam örtükleri we diwar ýaýlary bar.Adatça polat çybykdan, L burçdan ýa-da inedördül turbadan ýasalýar.Aralyk ulgamy polat çarçuwany durnuklaşdyrmak üçin ulanýar.
3. Sag hasasy
Sag çybyk iki ýanaşyk purliniň durnuklylygyny sazlamak we dolandyrmak üçin iki purliniň arasynda baglanyşmalydyr.Adatça, diametri 10 ýa-da 12mm bolan taýakdan ýasalan sag çybyk.
Components of steel structure
3.Gaplaýyş ulgamy
Gasynlanan polat list we sandwiç paneli ulanyp, üçek we diwar ulgamyny, üçek listini we diwar list alwanylaryny öz içine alýar. Polat listiň galyňlygy 0,35-0,7 mm bolup biler, deňiz gök, ak çal we açyk gyzyl reňkler adatydyr. Sandwiç paneli, EPS sendwiç paneli, süýümli aýna sandwiç paneli we saýlamak üçin gaýa ýüň sandwiç paneli.
4.Gaplaýyş sahypasy we kesmek
Bular polat gurluş ussahanasynyň has owadan görünmegine, suw geçirmeýän we ýylylyk izolýasiýa ýerine ýetirijiliginiň has gowy bolmagyna ýol açyp biler. Örtük kagyzy we bezegi adatça egilmek bilen 0,5 mm galyňlykdaky gasynlanan polat listi kabul edýär.

1 Polat gurluşy Q235 ýa-da Q345, Kebşirlenen H bölümi polat ýa-da polat truss.
2 Purlin C bölüm kanaly ýa-da Z bölümi
3 Dam örtügi sendwiç paneli ýa-da gasynlanan polat list
4 Diwar bilen örtmek sendwiç paneli ýa-da gasynlanan polat list
5 Sag hasasy Φ10 polat çybyk
6 Aralyk Steel20 polat çybyk ýa-da L burç
7 Sütün we transvers ýaý burç polat ýa-da H bölüm polat ýa-da polat turba
8 Dyz epmek L polat
9 Dam örtügi reňkli polat list ýa-da poslamaýan polat
10 Rainagyş ýagmagy PVX turba
11 Gapy elektrik togtadyjy / süýşýän gapy
12 Windows PVC / plastmassa polat / alýumin garyndy penjire
13 Birikdirmek ýokary güýçli boltlar

Tehniki spesifikasiýa

Standart GB. Başgalar bolsa, pls öňünden görkezýär.
Gelip çykan ýeri Hytaýyň Çingdao şäheri
Şahadatnama SGS, ISO, CE we ş.m.
Ölçegi Talap edilişi ýaly
Polat derejesi Q235 ýa-da Q355
Faceerüsti bejermek Boýalan ýa-da galvanizlenen
Boýagyň reňki Orta çal, ak, gök ýa-da talap edilişi ýaly
Esasy material Polat turba trubkasy, C polat, gasynlanan polat list we ş.m.
Garnituralar Güýçli bolt, adaty bolt, öz-özüne degmek üçin nurbat we ş.m.
Dizaýn parametrleri Windeliň ýüklenmegi, gar ýükleri, ýer titremesiniň derejesi we ş.m.
Dizaýn programma üpjünçiligi PKPM, Tekla, 3D3S, Auto CAD, SketchUp we ş.m.
Hyzmat Gollanma Saýtda gurmak ýa-da gurmak
steel frame
steel product (2)

Soraglar gyzyklanyp biler

S: Şereketiňiz zawodmy ýa-da söwda kompaniýamy?
Biz zawod, şonuň üçin iň gowy bahany we bäsdeşlik bahasyny alyp bilersiňiz.
S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
J: Hawa, nusgany mugt hödürläp bileris, ýöne ýüküň bahasyny tölemeris.
S: Biziň üçin dizaýn hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
J: Hawa, talaplaryňyza görä doly çözgüt çyzgylaryny düzüp bileris.AutoCAD, PKPM, MTS, 3D3S, Tarch, Tekla Structures (X polat) we ş.m. ulanyp, ofis köşgi, supermarket, awtoulag satyjy dükany, söwda merkezi ýaly çylşyrymly senagat binasyny dizaýn edip bileris.
myhmanhana.
S: Daşary ýurtda gurnama hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
Hawa, gurnama görkezmesi we wideo üpjün ediler, ýa-da in engineenerlerimizi gurnama gollanmasy hökmünde sahypaňyza iberip bileris, olar halkyňyza taslamany nädip gurmalydygyny öwrederler. Öz gurluşyk toparymyz ussat işçilerden we hünärmen inersenerlerden ybarat. polat gurluşy üçin köp ýurtda we sebitde boldy.
S: Gowşuryş wagtyňyz näçe?
J: Adatça goýumy alandan 30-45 gün soň alyjy tarapyndan çyzgyny tassyklady.
S: Töleg şertleriňiz nähili?
J: Töleg≤1000USD, öňünden 100%.Töleg≥1000USD, T / T öňünden 50% we iberilmezden öň balans.

Sitata üçin maglumat

Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, bize aşakdaky ýaly maglumat bermegiňizi haýyş edýäris.
1. Locationerleşýän ýeri: Haýsy ýurtda gurlar?
2. locationerleşýän ýeriň dizaýn parametrleri näme?
2.1 KN /-de ýel ýükleri (ýa-da soňky 50 ýylda iň ýokary tizligi km / sag),
2.2 KN / in-de gar ýükleri (ýa-da soňky 50 ýylda garyň iň beýikligi)
2.3 earthquakeer titremesiniň derejesi.
3. Ölçeg nähili?
Pls uzynlygy, ini we beýikligini görkezýär.
4. Dam we diwar üçin haýsy material ulanylar?
Alyjynyň islegine görä dizaýn ediler, EPS sendwiç paneli, süýümli aýna sandwiç paneli, gaýa ýüň sandwiç paneli, PU sendwiç paneli we gasynlanan polat listi maslahat berilýär.
5.Kran: Polat gurluşynyň içinde kranlar barmy?
6.Siziň başga talaplaryňyz?

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler