Häzirki zaman polat ammary

Häzirki zaman polat ammary

Gysga düşündiriş:

Polat ammary saklamak we dolandyrmak zerurlyklary üçin ideal çözgütdir.Adaty beton ammar ýa-da agaç ammar bilen deňeşdirilende, polat ammar binasynyň köp sanly adam tarapyndan gowy görülýän ajaýyp artykmaçlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

Polat ammary, saklamak we dolandyrmak zerurlyklary üçin iň oňat çözgütdir, mezzanine ofisiň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ikinji gatda ofis hökmünde hem gurlup bilner. Adatça polat şöhle, polat sütün, polat arassalamak, berkitmek, örtmek .Kebşirler, boltlar ýa-da perçinler bilen birikdirilen her bölek.

Whyöne näme üçin hatda prefabrik polatdan ýasalan ammarlary saýlap bilersiňiz?

Polat ammary vs adaty beton ammar

Ammaryň esasy wezipesi harytlary saklamakdyr, şonuň üçin giň ýer iň möhüm aýratynlykdyr. Polat gurluş ammarynda bu aýratynlygy birleşdirýän uly aralyk we has uly ulanyş meýdany bar. Soňky ýyllarda polat gurluşly ammar jaýlary barha köpelýär köp telekeçiniň köp ýyl bäri ulanylýan konkret gurluş gurluşyk modelinden ýüz öwürýändiklerini görkezýär.

Adaty beton ammarlary bilen deňeşdirilende polat gurluş ammarlary gurluşyk wagtyny we zähmet çykdajylaryny tygşytlap biler.Polat gurluşly ammaryň gurluşygy çalt we kärhananyň duýdansyz saklanyş isleglerini kanagatlandyryp bilýän duýdansyz zerurlyklara jogap bolýar. Polat gurluşly ammar gurmagyň bahasy adaty ammar gurluşygyndan 20% -den 30% arzan; bahasy we has ygtybarly we durnukly.

Polat gurluş ammarynda ýeňil, üçek we diwar gasynlanan polat list ýa-da sandwiç paneli, kerpiç-beton diwarlardan we terrakota üçeklerinden has ýeňil bolup, polat gurluş ammarynyň umumy agramyny strukturalaýyn durnuklylygyna zyýan bermezden peseldip biler. .Şol bir wagtyň özünde, daşardan göçmek arkaly emele gelen komponentleriň transport çykdajylaryny hem azaldyp biler.

steel warehouse

Polat ammar vs agaç gurluşyk?

Strengthokary güýç we berklik
agaçda howa hadysalary we zyýan berijiler ýaly dürli elementlere garşy çydamlylyk meselesi bar.Termitler we beýleki mör-möjekler agaja uly zeper ýetirip biler.Agaç çyglylygy hem siňdirýär, ahyrsoňy guradylanda agaç gurap bilýär.
Öndürilen polat desgalar ýer titremelerine, tupanlara, güýçli garlara, güýçli şemallara, suw joşmalaryna we beýleki tebigy faktorlara, şeýle hem termitlere we beýleki bizar ediji mör-möjeklere garşy durmak üçin döredildi we guruldy.

Gysga gurluşyk döwri
Agaç ammary bolsa, gurluşyk meýdançasyna çig agaç iberiler, bu ýerde kesmek we ýasamak üçin işçiler gerek bolar. Öňünden taýýarlanan polat ammary zawodda fanatirlenýär we polat bölekleri gurluşyk meýdançasyna iberilýär.Gurluşykdan öň gurluşlary dizaýn etmek we ösdürmek üçin 3D programma üpjünçiligini ulanýarys.Mümkinçilikleri we päsgelçilikleri kesgitläň we çözüň.

Metal binalar gurluşyň ululygyna we iş ýerindäki howa şertlerine baglylykda hepdelerde ýa-da aýlarda gurlup bilner.

Dizaýny birleşdiriň
Agaç ammarynda adamlar özüne çekýän adaty görnüşli estetika bar.
Ynha, yzygiderli tehniki hyzmat etmezden, boýag we beýleki estetiki elementler çalt ýaramazlaşyp ýa-da gabyklap bilýänligi sebäpli ýokary derejede saklanylýar.
Polat ammary, eýeleriniň islegini kanagatlandyrmak üçin agaç ammar ýaly özleşdirilip bilner.

Ömürboýy hyzmat etmek
Agaç ammar üçin iň oňat görnüşi saklamak üçin her dört-ýedi ýyldan bir täze boýag gerek. Üçek her 15 ýyldan bir gezek çalşylmalydyr.
Öň hem belläp geçişimiz ýaly, agaç zaýalananda gymmat çalyşmagy talap edýän agaç çişirip, çüýräp, döwüp we başga zatlary edip biler.
Polat ammaryň hyzmat ediş möhleti 40-50 ýyla çenli bolup, polat agaç ýaly bölünmeýär, çüýremeýär we çişmeýär.

Prefabricated-Steel-Structure-Logistic-Warehouse

Polat ammaryň dizaýny

Ajaýyp ýük göteriji dizaýn

Polat ammaryň ýagyş suwuna, gar basyşyna, gurluşyk ýüküne we tehniki hyzmat ýüküne çydap biljekdigini üpjün etmek üçin dizaýn edilende ýük göterijilik ukyby göz öňünde tutulmalydyr. Mundan başga-da, işleýiş kuwwatynyň, maddy güýjüň, galyňlygyň we güýç geçiriş tertibiniň talaplaryna laýyk gelmelidir, göterijilik ukyby, wersiýanyň kesiş aýratynlyklary we ş.m.

Ammaryň zeper ýetmegini azaltmak, has uzak hyzmat etmek üçin polat gurluşly ammar dizaýnynyň ýük göterýän kynçylyklary gowy göz öňünde tutulmalydyr.

Energiýa netijeliligi dizaýny

Adaty beton ammar ýa-da agaç ammar bolsa, gije-gündiz yşyk ýakylmaly, bu, şübhesiz, energiýa sarp edilişini artdyrar.ýöne polat ammar üçin tbu ýerde demir üçegiň belli ýerlerinde yşyklandyryş panellerini dizaýn etmek we tertiplemek ýa-da yşyklandyryş aýnasyny oturtmak, mümkin boldugyça tebigy ýagtylygy ulanmak we hyzmat möhletini ýokarlandyrmak üçin şol bir wagtyň özünde suw geçirmeýän işler etmek zerurlygy ýüze çykar.

steel warehouse building

Polat ammaryň parametrleri

Aýratynlyk:

Sütün we şöhle H bölüm polat
Faceerüsti bejermek Boýalan ýa-da galvanizlenen
Purlin C / Z bölüm polat
Diwar we üçek materila 50/75/100 / 150mm EPS / PU / rockwool / fiberglas sandwiç paneli
Birikdiriň Bolt birikdiriň
Penjire PVX ýa-da alýumin garyndysy
Gapy elektrik ýapyk gapy / sendwiç paneli gapy
Şahadatnama ISO, CE, BV, SGS

Material görkeziş

20210713165027_60249

Gurnama

Müşderilere gurnama çyzgylary we wideolar bilen üpjün ederis.Zerur bolsa, gurnamany ugrukdyrmak üçin inersenerleri hem iberip bileris.Müşderiler bilen baglanyşykly soraglara islän wagtyňyz jogap bermäge taýyn.

Geçmişde gurluşyk toparymyz ammar, polat ussahanasy, senagat zawody, sergi zaly, ofis binasy we ş.m. gurnamak üçin köp ýurtlara we sebitlere baryp gördi. Baý tejribe müşderilere köp pul we wagt tygşytlamaga kömek eder.

Our-Customer.webp

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler