Kompaniýanyň habarlary

 • Good news!The new order of steel structure workshop

  Gowy habar! Polat gurluşyk ussahanasynyň täze tertibi

  Bir aý öň yzygiderli müşderimiz polat gurluşyk ussahanasynyň täze sargytyny goýdy we geçen döwürde 5 gezek bilelikde işledik. Zawod zawodynyň taslamasy umumy meýdany 50000 inedördül metr, takmynan 44 million RMB.Indi bolsa, bu gurluşyk binasynyň proýekti ...
  Koprak oka
 • The activity of fire emergency drill

  Fireangyn gyssagly türgenleşigiň işjeňligi

  Işgärlere ýangyn adatdan daşary ýagdaýlar barada çuňňur düşünmek, howpsuzlyk habardarlygyny ýokarlandyrmak, öz-özüňi goramak ukybyny ýokarlandyrmak, adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek we gaçmak endiklerini öwrenmek we işgärleriň ömrüniň we kompaniýanyň emläginiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kompaniýamyz c. ..
  Koprak oka
 • Good news!New finished prefab reception center project

  Gowy habar! Täze taýýar prefab kabul ediş merkeziniň taslamasy

  Polat gurluşynyň esasy materialy häzirki wagtda polat gurluşynyň iň möhüm görnüşi bolan polatdyr.Polat gurluşynyň dizaýny köplenç örän çeýe.Madeasandan soň, bizi hemişe geň galdyryp bilerler.Edil aşakdaky tamamlanan taslama ýaly, gowy göwün açyk ...
  Koprak oka
 • How do we protect the steel structure building?

  Polatdan ýasalan binany nädip goramaly?

  Gurluşyk pudagynda polat gurluş ussahanasynyň ulanylyşynyň meşhurlygynyň artmagy bilen polat gurluşyny öndürmek, daşamak we gurnamak tehnologiýasyna has köp üns berildi we çalt ösdi ...
  Koprak oka
 • Steel Structure Building Shipped In April

  Polat gurluşy aprel aýynda iberildi

  Häzirki wagtda “covid-19” henizem gaýtalanýar we ýokançlygyň öňüni almak üçin adamlar jemlenmegi azaltmaly bolýarlar.Borton polat gurluşyk kompaniýasynda, ýerli hökümetiň epidemiýanyň öňüni alyş talaplaryna jogap berdik, oňyn çäreleri gördük ...
  Koprak oka
 • Technology leads to the development,and we will be better by innovation.

  Tehnologiýa ösüşe alyp barýar we innowasiýa bilen has gowy bolarys.

  2021-nji ýylyň 1-nji noýabry biziň ýerleşýän ýerimizdäki ilkinji "Telekeçiler güni".Kärhanalaryň ösüşini görkezmek üçin 2-nji noýabrda "Şaýat Çingdao" -nyň 17-nji göni ýaýlym çäresi kärhanalara girdi.Bu wakanyň üçünji duralgasy Çingdao Singuangzheng S ...
  Koprak oka
 • News about projects we undertake— the Haibaili 1.50MW Distributed photovoltaic power generation project

  Geçirýän taslamalarymyz baradaky habarlar - Haibaili 1.50MW paýlanan fotoelektrik energiýasy öndürmek taslamasy

  Haibaili 1.50MW paýlanan fotoelektrik energiýasy öndürmek taslamasy gurluşygy tamamlaýar.Bu biziň amala aşyran ilkinji fotowoltaik energiýa taslamamyz, taslama Hai Bai Li Elektrik Enjamlary Co., Ltd, 2 Fuchen Road, Pingd ...
  Koprak oka