Prefab polat gurluş çarçuwasynyň gurluşyk ammary

Prefab polat gurluş çarçuwasynyň gurluşyk ammary

Gysga düşündiriş:

Uly aralyk portal çarçuwadaky prefab ammary, H bölüminiň polat sütüni we şöhlesi bilen oba hojalygynda we senagat zawodynda giňden ulanylýar.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Polat gurluş ammary

Polat gurluş ammaryna gezek gelende, umuman aýdylanda, ammar polat sütünler, polat şöhleler, purlin, ýaý we ş.m. ýaly gurluş polatdan ýasalýar. Bu esasy komponentler ammaryň ýük göteriji gurluşydyr.

Sebäpli çykdajy we aňsat gurluşyk sebäpli polat ammar has meşhur bolýar. Oňa derek beton we agaçly bina prefab ammarynda bolýar. Maýa goýum çykdajylaryňyzy tygşytlamak üçin polat ammar binalaryna maýa goýmagyň wagty geldi uzak möhletleýin ykdysady garaýyş.

w2
w1
1
prefab warehouse

Müşderi wakalary

Önümlerimiz 80-den gowrak ýurda we sebite iberilende, soňky 25 ýylda müňlerçe taslamany amala aşyrdyk. Önümlerimiz prefab ammary, ussahanalar, söwda merkezi, hangar, prefab kwartirasy ýaly her dürli polat gurluşlary öz içine alýar. guşçylyk fermalary we ş.m. Aşakda polat ammaryna degişli käbir ýagdaýlar bar.

Fransiýada ammar

Çilidäki deňiz azyk ammary

Ysraýylda awtoulag synag merkezi

Urugwaýda ofisli ammar

Zambiýada tohum ammary

Hisense ammary

Polat gurluşy ammar dizaýny

Müşderileriň aýratyn programmalaryna we aýratynlyklaryna baglylykda polat ammar dizaýnyny üpjün edýäris, polat bölümleri dürli şekilde we ululykda ýasalar.

100-den gowrak inersener howpsuzlyk we ykdysady çykdajylar esasynda ygtybarly çözgüt hödürlär.

Esasy gurluşy polat şöhlelerden we sütünlerden, C ýa-da Z bölüminiň purlinden ybarat bolup, olar gyzgyn ýa-da sowuk togalanmak arkaly edilip bilner.Kran uçuş-gonuş zolagy bolsa kran parametrine görä düzülendir.

Üçek we diwar paneli üçin polat list, süýümli aýna, PU sendwiç paneli we ş.m. üpjün edýäris.

Polat çarçuwaly gurluş ammarynyň gapysy we penjiresi süýşýän gapy, rolikli gapy we ş.m. bolup biler.

Mundan başga-da, öz-özüňe degmek üçin nurbat, ýokary berkidiji bolt we umumy bolt, çybyk, ýelim we ş.m. birikmek üçin garnituralar we kran uçuş zolagy şöhlesi üstüňizdäki kran parametrine laýyklykda düzülendir.

1. Esasy gurluş

main structural Steel

2.Aşyk we diwar panelleri

Climateerli howanyň we öz pikirleriňize esaslanyp, üçek we diwar paneli reňkli polat list we sandwiç bolup bilerpanel.Kolo polat bolsa, bahasy sanwiç panelinden has pes bolar, ýöne gowy izolýasiýa bolmazlygy.

sandwich panel

3.Window we gapy

window and door

4.Aksesuarlar

bolt

Gaplamak we daşamak

Thehli gurluş düzüm bölekleri, paneller, boltlar we esbaplar görnüşi adaty paket bilen gaplanaramatly ummany daşamak we 40'HQ-a ýüklemek.

Productshli önümler, ökde hünärmenlerimiz tarapyndan kran we forklift ulanyp, zawodymyzyň ýüklenýän ýerine ýüklenýärharytlaryň zaýalanmagynyň öňüni alar.

121

Näme üçin polat gurluş ammaryny saýlamaly?

Çalt we çeýe gurnama.Componentshli komponentler gurluşyk meýdançasyna eltilmezden ozal zawodda taýýarlanar.Gurmak prosesi çalt we aňsat.

 Çykdajyly.Bu ep-esli gysgaldargurluşykbinalaryňyzyň döwri, köp wagt we pul tygşytlaýar.

Ygtybarlylyk we çydamlylyk.Polat gurluşynyň ýeňil agramy bar, ýöne ýokary güýji bar, ony saklamak hem aňsat.50 ýyldan gowrak wagtlap ulanylyp bilner.

 Ajaýyp howpsuzlyk.“Prefab” polat ussahanasy açyk gurşawda izolýasiýa edilip bilner, şeýle hem suwuň geçişi ýaly syzdyrmazlyk mümkin.Şeýle hem ajaýyp ýangyna we poslama garşylygy bar

 Highokary ulanylyş.Polat gurluşyny herekete getirmek we göçürmek aňsat, ol hem hapalanmazdan gaýtadan işlenip bilner.

Gaty gurluşyk.Polatdan ýasalan önümçilik ussahanasy güýçli ýeliň we güýçli garyň hüjümine garşy durmaga ukyplydyr.Şeýle hem ajaýyp seýsmiki öndürijilige eýedir.

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler