Oba hojalygynyň metal ammary

Oba hojalygynyň metal ammary

Gysga düşündiriş:

Metal ammar binasy ýönekeý polatdan ýasalan binanyň bir görnüşidir, fermalarda giňden ulanylýar. Has arzan, ýönekeý we çalt gurnamagyň aýratynlyklaryna esaslanyp, demir ammarlar bilen has köp agaç ammarlary bar,


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

Metal ammar binasy dürli maksatly, ony fermada ýa-da haýwanlaryň gaçybatalgalarynda saklamak üçin ammar hökmünde ulanyp bolýar. Metal ammarlar ekerançylyk we oba hojalygyny saklamak üçin iň amatly saýlawdyr, ykdysady, çydamly, ýangyna çydamly, suw geçirmeýän we bolup biler zerurlyklaryňyza laýyklaşdyrylan.

metal barn building

Geçmişde oba hojalygynyň ammarlary barada aýdanymyzda, ilki bilen kelläme gelýän zat, ammarlaryň agaçdan ýasalmagydyr. Nowöne häzirki wagtda ýurduň köp daýhanlary agaç ammaryny demir ammar bilen täzelediler. şol bir adaty görnüşi saklamak bilen has gowy öndürijiligi bar.

Agaç ammaryň üstünde demir ammar binasyny saýlamagyň käbir peýdalary:

Has az çykdajy.

Demir ammar adaty agaç ammaryndan has arzan.Materiallar we zähmet çykdajylary boýunça hem tygşytlylyk bar. Metal ammar binasy aňsat we çalt gurluşyk, gurluşyk döwri agaç ammaryň diňe 1/3 bölegidir.

Gowy görnüş

Adaty ýa-da döwrebap görnüşe mätäçligiňiz bolsun, durmuşa geçirmek aňsat. Galvanizli polatdan peýdalanyp, adaty agaç ammaryny gaýtalamak, ýa-daislegleriňize has laýyk bolmak üçin has döwrebap görnüş döredip bileris.

Özbaşdak düzülip bilner

Oba hojalygynda işleýän daýhanlarymyz üçin, gurluşlary barada aýdylanda, özboluşly zerurlyklaryň köpdügi bilen hemmeler ylalaşyp bilerler.Polat ammarlaryň esasy artykmaçlygy, dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin binany aňsatlaşdyrmak ukybydyr.

Az hyzmat etmek

Metal agaçdan has duarabe, metal ammar binasyna az wagtlyk tehniki hyzmat gerek, bu hem pul tygşytlaýar.

Gurluşygyň gysga döwri

Jikme-jik maglumat görkezilen hödürlenýän çyzgymyza laýyklykda metal ammarlary gurmak aňsat.

Metal ammar binasynyň spesifikasiýasy

 STANDART HYZMATLARY                                                                                       Goşmaça aýratynlyklar

     Birinji we ikinji derejeli gurluş

Dam örtügi 1:10 Adam gapysy

0,5 mm gasynlanan üçek we diwar listi Süýşmek ýa-da Casement Alýumin penjiresi

Berkidijiler we labyr bolt aýna ýüň izolýasiýa materiallary

Lightagtylygyň açyk sahypasyny kesmek we yşyklandyrmak

Gutlar we aşaky ýerler

steel frame

Metal ammar binasynyň ulanylyşy.

Süýt ammarlary

Ot ammarlary we ammarlar

Agyr enjamlar we haryt ammary

At atlary

At münmek

Galla ammary

Ussahanalar

Sorag-jogap

Demir ammar binasy üçin diwar we üçek örtük näme?

Adatça diwar we üçek örtmek üçin 0,5 mm gasynlanan reňkli polat listi ulanýarys.ýa-da EPS bilen sandwiç paneli, aýna ýüň, gaýa ýüň izolýasiýasy.

Metal ammar binasynyň polat çarçuwasy üçin polat derejesi näme?

Q235B ýa-da Q345B adaty ýagdaýda ulanylýar, ýerüsti bejergisi galvanizlenip ýa-da boýalýar.

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler