Polat gurluşy

Polat gurluşy

Gysga düşündiriş:

Polat gurluşy binasy, dürli polat komponentlerinden emele gelen binanyň täze görnüşidir. Polat sütün we şöhle, berkitme ulgamy, örtük ulgamy we ş.m. polat gurluş gurluşynda, prefab ofis binasynda, köpri gurluşygynda giňden ulanylyp bilner. howa menziliniň terminallary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümleriň beýany

 

Polat gurluşy metaldan ýasalan täze bina gurluşydyr. loadük göteriji gurluş adatça şöhlelerden, sütünlerden, trubkalardan we polat we polat plitalardan ýasalan beýleki böleklerden durýar.Boltlar ýa-da kebşirlemek bilen berkidilen we üçek we diwar reňkli polat list ýa-da sandwiç paneli bilen gurşalan, kömekçi birleşdiriji hökmünde C bölümi we Z bölümi toplumlaýyn binany emele getirýär.

Gitdigiçe demirbeton binalary polat gurluş binasy çalyşýar, adamlary bu karara näme itergi berdi?

 

prefab steel structure buildings

Bu agyr ýüklere garşy durmak ukyby sebäpli iň ideal gurluş görnüşleriniň biridir, Netijede polat gurluş binasy diňe binalar üçin däl-de, dürli goşundylar üçin ulanylyp bilner.Şeýle hem köpri we howa menzili terminallary we senagat zawodlary ýaly beýleki infrastruktura gurmak üçin ulanylyp bilner.

Polat bölekleriniň dürli ululyklary polat gurluş binasyna goşulýar we sowuk togalanmakda ýa-da gyzgyn togalanmak prosesinde bolup biler.

Polat gurluşynyň artykmaçlyklary

Strengthokary güýç

Poladyň esasy dykyzlygy uly bolsa-da, güýji has ýokarydyr.Beýleki gurluşyk materiallary bilen deňeşdirilende, köp dykyzlygyň poladyň öndürijilik nokadyna bolan gatnaşygy iň kiçi.

.Eňil

Polatdan ýasalan binalaryň esasy gurluşy üçin ulanylýan polat mukdary, adatça, her inedördül metr üçin 25kg / - 80kg, reňkli gasynlanan polatdan ýasalan agram 10kg-dan az.Polat konstruksiýa binasynyň agramy betonyň diňe 1 / 8-1 / 3 bolup, binýadyň bahasyny ep-esli azaldyp biler.

Ygtybarly we ygtybarly

Polat materialy birmeňzeş, izotrop, uly elastik modul, oňat plastisit we berklik bilen.Polat gurluşynyň binasyny hasaplamak takyk we ygtybarly.

Custöriteleşdirilen

Polatdan ýasalan binalar zawod ussahanasynda öndürilýär we gurmak üçin meýdança iberilýär, gurluşyk möhletini ep-esli gysgaldyp we ykdysady peýdalary gowulaşdyryp biler.

Programmanyň giň gerimi

polat gurluş binalary her dürli senagat binasy, täjirçilik binasy, oba hojalygy binasy, beýik binalar we ş.m. üçin amatlydyr.

Polat gurluşynyň görnüşleri.

1.Portal çarçuwanyň gurluşy

Portal çarçuwasy, H kebşirlenen bölek polat sütüninden we şöhlesinden ybarat ýeňil polat gurluşynyň iň köp ýaýran görnüşidir. Simpleönekeý gurluşyň, uly aralyk, ýeňil, ýönekeý we çalt gurluşyň aýratynlyklaryna eýedir. Şonuň üçin polat üçin giňden ulanylýar ammar, polat gurluş ussahanasy, ammar, içindäki kran we tehnikanyň netijeli işlemegine mümkinçilik berýär.

2.Til çarçuwasynyň gurluşy

Polat çarçuwanyň gurluşy dik we keseligine ýüklere çydap bilýän polat şöhlelerinden we sütünlerinden durýar.Sütünler, şöhleler, ýaýlar we beýleki agzalar çeýe tertibi emele getirmek we has uly ýer döretmek üçin berk ýa-da berk birikdirilen.Köp gatly, beýik we gaty beýik binalarda, täjirçilik ofis binalarynda, prefab kwartiralarynda, konferensiýa merkezlerinde we beýleki binalarda giňden ulanylýar.

3. Polat truss gurluşy

 

4. Polat gözenegiň gurluşy

Polat gurluşynyň dizaýny

Dizaýn we çyzgy hünärmen inersenerlerimiz tarapyndan amala aşyrylýar. Müşderi diňe jikme-jiklikleri we talaplary aýtmalydyr, şonda tejribämiz we tejribämiz bilen ygtybarly ykdysady çözgüt çykararys.

1 (2)

Steel gurluşynyň jikme-jiklikleri

Polat gurluş binasy dürli böleklerden durýar.Ine polat çarçuwanyň esasy jikme-jiklikleri:

Fond
Polat çarçuwany goldamak üçin berk binýat bolmaly.Ulanyljak binýadyň görnüşi topragyň göterijilik ukybyna baglydyr.

Umuman, toprak hili birmeňzeş we has uly göterijilik ukyby bolan binýatlara demirbeton binýady ulanylýar.Binýadyň umumy durnuklylygyny üpjün etmek üçin adatça ýer şöhleleri bilen ulanylýar;

Polat sütüni
Binýat gurlansoň, indiki polat sütünler ýerleşdiriler.Polat sütünleri zawodda ýasalýar we gurluşyk meýdançasyna iberilýär. Gurlanda sütün bilen binanyň arasynda berk baglanyşyk bolmaly.Sütünleriň soňunda, binýadyň baglanyşygyny berkitmek üçin inedördül ýa-da gönüburçly şekilli esasy plitalar ulanylýar.Boltlar üçin has ýeterlik we deňagramly aralyk üpjün edýändigi sebäpli bu şekiller köplenç makul bilner.

Polat şöhleleri
Polat şöhleleri köplenç köp gatly gurluşlar üçin ulanylýar.Şöhleler sütünleriň üsti bilen üçekden pola ýük geçirmek üçin bil baglanýar.Polat şöhleleriniň aralygy 3m bilen 9m aralygynda, ýöne has uzyn we has giň gurluş üçin 18 metre çenli baryp biler.

Polatdan ýasalan şöhleler sütünden şöhlä, şeýle hem şöhlä birikmegi talap edýär.Ediljek ýüküň görnüşine baglylykda sütüniň şöhlelenmegi üçin dürli baglanyşyklar bar.Eger bogunlar esasan dik ýükleri saklaýan bolsa, has ýönekeý baglanyşyk ýeterlikdir.Bu goşa burçly ýyrtyk ýa-da çeýe ahyrky plastinkany ulanmagy öz içine alyp biler.Töne burulma güýjüni hem öz içine alýan dik ýükler üçin doly çuňlugyň ahyrky plastinka birikmelerini ulanýan has çylşyrymly bilelikdäki ulgamlar ulanylmaly.

Gat ulgamy
Şöhleleri dikeltmek bilen bir wagtda gurup bolýar.Pol ulgamy gurluşyň dik ýüküni goldamaga hem kömek edýär.Şeýle-de bolsa, ýaýyň kömegi bilen gapdal ýüklerden käbir bölekleri göterip bilerler.Polat gurluşy üçin ulanylýan pol ulgamlarynyň umumy görnüşleriniň käbiri plitalar we Slimflor şöhleleri.Olary birleşdirilen materiallar bilen hem birleşdirip bolýar.

Aralyk we örtük
Aralyk gapdal güýjüň sowulmagyna kömek edýär.Şeýle hem gurluşdan sütüne käbir gapdal ýükleri geçirýär.Soňra sütün ony düýbüne geçirer.

Gaplamak üçin, binanyň eýeleriniň nähili bolmagyny isleýändigine baglylykda saýlamaly dürli materiallar bar.Sahypany örtmek köplenç ulanylýar, sebäbi aňsatlyk bilen gurup bolýar we senagat taýdan ýerli bolýar.Şeýle hem gurluşyň içini ýeterlik derejede goraýar.Kerpiç bilen örtmek hem gowy alternatiwa bolup biler.Tomusda ýylylygy sowup bilýän has gowy izolýasiýa häsiýetine eýe.

steel product

Polat gurluşyny birikdirmegiň usullary.

1. Kebşirlemek
Taraz:

Geometrik şekillere güýçli uýgunlaşma;ýönekeý gurluş;kesimini gowşatmazdan awtomatiki işlemek;baglanyşygyň gowy howa geçirijiligi we ýokary gurluş berkligi

Garamaýan taraplary:

Material üçin ýokary talaplar;ýylylyga täsir edýän zona, ýerli material üýtgemegine sebäp bolmak aňsat;kebşirlemek galyndy stres we galyndy deformasiýa gysyş agzalarynyň göterijilik ukybyny peseldýär;kebşirleýiş gurluşy çatryklara örän duýgur;pes temperatura we sowuk çişlik has görnüklidir

2. Aýlaw
Taraz:

Ygtybarly güýç geçirişi, berk berklik we plastisit, ýokary hilli barlag, gowy dinamiki ýük garşylygy

Garamaýan taraplary:

Çylşyrymly gurluş, gymmat polat we zähmet

3. Adaty bolt birikmesi
Taraz:

Amatly ýüklemek we düşürmek, ýönekeý enjamlar

Garamaýan taraplary:

Boltyň takyklygy pes bolanda, gyrkmaga laýyk däl;bolt takyklygy ýokary bolsa, gaýtadan işlemek we gurnamak çylşyrymly bolýar we bahasy has ýokary bolýar

4. -okary güýçli bolt birikmesi

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler