Polat gurluşy aýna perde diwary 4S awtoulag sergi zaly

Polat gurluşy aýna perde diwary 4S awtoulag sergi zaly

Gysga düşündiriş:

Gurluşyk meýdany : 4587 inedördül metr (iň ýokary aralyk 50 metr).
Poladyň umumy mukdary: 255 tonna.
Nyşanlar: truss gurluşy, çyzylan çarçuwanyň gurluşy we beton gurluşy.
Funksiýa: awtoulag sergisi, ofis we abatlaýyş meýdançasy bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Gurluşyk meýdany : 4587 inedördül metr (iň ýokary aralyk 50 metr).
Poladyň umumy mukdary: 255 tonna.
Nyşanlar: truss gurluşy, çyzylan çarçuwanyň gurluşy we beton gurluşy.
Funksiýa: awtoulag sergisi, ofis we abatlaýyş meýdançasy bar.

Surat ekrany

Steel structure exhibition hall For Audi in Uruguay (1)
Steel structure exhibition hall For Audi in Uruguay (2)
Steel structure exhibition hall For Audi in Uruguay (3)
Steel structure exhibition hall For Audi in Uruguay (4)

Artykmaçlyklary

1) Ykdysady: çalt gurlan we gurluşyk çykdajylaryny tygşytlamak
2) Ygtybarly hil: esasan zawodda öndürilýär we hiline gözegçilik edýär
3) uly ýer: prefab polat gurluşynyň iň ýokary aralygy 80 metre ýetip biler
4) antiseizm: agramy ýeňil bolany üçin
5) Owadan görnüşi: dürli reňkleri ulanyp biler
6) Uzak ömri: 50 ýyldan gowrak ulanylyp bilner

Esasy materiallar

Polatdan ýasalan sergi zalynyň materiallary

1 Polat gurluşy Kebşirlenen H bölümi polat
2 Purlin C bölüm kanaly ýa-da Z bölümi
3 Dam örtügi sandwiç paneli ýa-da süýümli aýna bilen zaýalanan polat list
4 Diwar bilen örtmek sendwiç paneli ýa-da zaýalanan polat list
5 Çeňňek tegelek polat turba
6 Dynç tegelek çyzyk
7 Sütün we transvers ýaý burç polat ýa-da H bölüm polat ýa-da polat turba
8 Dyz epmek burç polat
9 Dam örtügi reňkli polat list
10 Ainsagyş PVX turba
11 Gapy elektrik togtadyjy / süýşýän gapy
12 Windows PVC / plastmassa polat / alýumin garyndy penjire
13 Birikdirmek ýokary güýçli boltlar
14 Gaplamak ýüki ýüklemek üçin palet, has amatly
15 Surat çekmek Talabyňyza görä
steel sheet
steel product (2)

Önümçiligiň ösüşi

Çig mal ätiýaçlyklary: Polat esasy polat fabriginden satyn alyndy
Doly we ösen enjamlar: CNC lazer kesiji maşyn, dik işleýiş merkezleri, CNC egirme maşynlary, Nc buraw maşynlary CNC Önümçilik liniýalarynyň üznüksiz tertibi we ş.m.
Gaty hil gözegçiligi: Çyzgylara laýyklykda berk öndüriň, Her baglanyşygy gözden geçiriň, gowşurylmazdan ozal ýygnalan.

equipment_03 equipment_07 equipment_10

Saýtda gurluşyk

construction building (4)
construction building (3)
construction building (2)
construction building (1)

Hyzmat

Biziň maksadymyz diňe bir ýokary hilli polatdan ýasalan binany üpjün etmek bilen çäklenmän, her bir müşderi bilen şahsylaşdyrylan we hünär gatnaşyklaryny saklamakdyr.
Talabyňyz näçe uly ýa-da kiçi bolsa-da, islegiňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis. Bir hyzmaty dizaýn, önümçilik, gurnama we hyzmatdan soň bes etmek.

SERVICE_03
SERVICE_07
SERVICE_05
SERVICE_10

1.Til gurluşynyň dizaýny we jikme-jigi

Tamamlanan gurluş çyzgysyny berip bileris.Specializedöriteleşdirilen 3D modelleme programma üpjünçiligini ulanyp, taslama başlamazdan ozal taslamaňyzyň doly wizual görnüşini we şekillendirişini üpjün edip bileris.Dizaýny tassyklanyňyzdan soň, ösüşiň indiki tapgyryna geçmäge taýýardyrys.
Çyzgylaryňyza we islegiňize görä berk öndürip bileris.
Size iň amatly teklip hödürlemek üçin özümizi düzüp bileris.

SERVICE_17
SERVICE_21 (1)
SERVICE_19
SERVICE_23

2.Til gurluşy

20 ýyllap polat konstruksiýalary ýasamak boýunça hünärmenler.Polat konstruksiýalary ýasamakda 20 ýyldan gowrak tejribe toplap, gurluşyňyzdaky islendik polatdan ýasalan komponentleri kabul edip bileris.

SERVICE_32
SERVICE_36
SERVICE_34
SERVICE_38

3.Sitel gurluşy gurmak

Gurnama toparlarymyz, gurluşyňyzyň doly üstünlik gazanmagyny üpjün etmegi maksat edinýärler we ussahanada ýa-da sahypada soraglar ýüze çykanda kömek etmek üçin tehniki toparymyz bar.Gurluş prosesinde komponentleriňizi eltip berende aýratyn üns berilýär.

Biz hakda

about

1997-nji ýylda tapylan Qingdao Xinguangzheng polat gurluşy Co., Ltd häzirki wagtda OTC bazarynda sanawda görkezilen ilkinji polat gurluşydyr.Ussahana, ammar, ofis binasy, polat kwartira, modully jaý, guş jaýy, prefabrik bina we ş.m. ýaly polat gurluş binasynyň köp görnüşi üçin dizaýn, önümçilik, gurluşyk üpjün edýäris, önümlerimiz 80-den gowrak ýurda we sebite eksport edildi. oňat hiliň, ykdysady bahanyň we kanagatlanarly hyzmatyň artykmaçlyklary bilen, müşderiler tarapyndan ýokary derejede tanaldyk.

* Önümlerimiz bilen gyzyklanýan bolsaňyz, aşakdaky ýaly maglumat bermegiňizi haýyş edýäris.
1. Ulanylyşy: ammar, ussahana, sergi zaly we ş.m.
2. ýerleşýän ýeri: Haýsy ýurtda gurlar?
3. climateerli howa: Windeliň tizligi, Gar ýükleri (iň ýokary ýel tizligi)
4. Ölçegi: Uzynlygy * ini * beýikligi
5. Kran şöhlesi: Polat gurluşynyň içinde kranlar barmy?

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler