Polat gurluşy Söwda merkeziniň binasy

Polat gurluşy Söwda merkeziniň binasy

Gysga düşündiriş:

Söwda merkezleri uly göwrümli toplumlaýyn bölek söwda merkezi hökmünde müşderileriň saýlap almagy mümkin. Köp ýurtlarda, esasanam ösen ýurtlarda esasy söwda bölek guramasydyr. Stil gurluşy söwda merkeziniň binasy demir gurluşynyň kombinasiýasyny ulanyp, polat gurluşly söwda binasynyň bir görnüşidir. we öňünden ýasalan komponentler.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Polat gurluşyk binasy 21-nji asyryň ýaşyl önümleri hökmünde görkezilýär. Olar täsirli, çalt, energiýa tygşytlaýan, ýokary netijelilik, uly ýer, arzan bahaly, hapalanmaz we gaýtadan ulanylýar. Uly polat zawodynda, polatda giňden ulanylýar gurluş sergi zaly, polat gurluş supermarket, senagat polat ussahanasy, polat ammar we beýleki polat gurluşyk binalary we ulanyjylaryň göwnünden turýar metaldan ýasalan we öňünden ýasalan komponentlerden.

Surat ekrany

Daşarda

steel supermarket
shopping hall
shopping building
steel construction

Içinde

market building
steel structure
shopping mall
store

Aýratynlyklary

1) Seýsmika garşy: Söwda binalarynyň köpüsinde adatça truss ulgamyny ulanýan eňňit üçek ulanylýar.Trubkalar paneller we gips tagtasy bilen möhürlenenden soň, üçek ulgamy gaty güýçli bolar.Bu görnüşli gurluş ulgamy 8 dereje ýer titremesine garşy bolup biler we ýüklemek ukybynyň ýokary güýjüne eýe.
2) windeliň garşysyna gowy öndürijilik: Lighteňil agram, ýokary güýç, oňat bütewilik, deformasiýa aňsat, bu artykmaçlyklar ýeňil polatdan ýasalan binany ýeliň garşysyna gowy ýerine ýetirýär.
3) Çydamlylygy: Lighteňil polat söwda binasy gurluşyň ömrüni 50 ýyldan gowrak etdi.
4) atylylygy tygşytlamak ýerine ýetirijiligi: atylylygy tygşytlamak: izolýasiýa hökmünde sendwiç paneli ulanylýar we diwar korpusynyň sowuk köprüsiniň hadysasyndan netijeli gaça durýar.
5) Saglyk: Gury gurluşyk, daşky gurşawa iň az galyndylar we materiallaryň 100% gaýtadan ulanylmagy, bu artykmaçlyklaryň hemmesi daşky gurşawy goramak aňyna laýyk gelýär.Mundan başga-da, ulanýan materiallarymyzyň hemmesi halkyň saglygy üçin peýdaly ýaşyl materiallar.
6) Rahatlyk: Lighteňil polat diwar ulgamy, otagyň çyglylygyny sazlamak üçin dem alyş funksiýasy bilen ýokary netijeli energiýa tygşytlaýyş ulgamyny kabul edýär;Tomuň içindäki şemalladyş funksiýasy bilen, otagyň howa çalşygyny we gyzgyn ýaýramagyny üpjün edip, otagy has amatly edýär.
7) Termite çydamly: lighteňil polat binalar termit çozuşyna doly garşy durup biler, şeýlelik bilen binanyň ömrüni uzaldar we abatlaýyş çykdajylaryny azaldar.

Programma

1.Sitel gurluşy söwda merkezi
2.Sel gurluşy supermarket
3. Öý plazasy
4.Gurmak üçin material meýdançasy
5. Myhmanhana
6. Restoran
7. Dynç alyş seýilgähi
8. Içerki stadion

Tehniki spesifikasiýa

Standart GB. Başgalar bolsa, pls öňünden görkezýär.
Gelip çykan ýeri Hytaýyň Çingdao şäheri
Şahadatnama SGS, ISO, CE we ş.m.
Ölçegi Talap edilişi ýaly
Polat derejesi Q235 ýa-da Q355
Faceerüsti bejermek Boýalan ýa-da galvanizlenen
Boýagyň reňki Orta çal, ak, gök ýa-da talap edilişi ýaly
Esasy material Polat turba trubkasy, C polat, gasynlanan polat list we ş.m.
Garnituralar Güýçli bolt, adaty bolt, öz-özüne degmek üçin nurbat we ş.m.
Dizaýn parametrleri Windeliň ýüklenmegi, gar ýükleri, ýer titremesiniň derejesi we ş.m.
Dizaýn programma üpjünçiligi PKPM, Tekla, 3D3S, Auto CAD, SketchUp we ş.m.
Hyzmat Gollanma Saýtda gurmak ýa-da gurmak

Amalyň beýany

1.Dizaýn prosesi:

(1) Jemgyýetçilik binasy hökmünde howpsuzlyk iň möhümdir. Şonuň üçin ulanyljak materiallar gowy suw geçirmeýän we ýangyna garşy bolmaly.
(2) designel ýüküni, gar ýüküni, ýer titremesiniň derejesini (soňky 50 ýylda noramlda iň ýokary) göz öňünde tutmaly.
(3) Şeýle polat bina üçin owadan görnüş talap edilýär. Şonuň üçin dizaýn edilende göz öňünde tutulmalydyr.
(4) 100-den gowrak uly inersener PKPM, Tekla, 3D3S, Auto CAD, SketchUp we ş.m. tarapyndan hünär goldawyny berer.
2. Önümçilik prosesi

Şeýle polat gurluşy üçin ýokary takyklyk zaýalanýar. Komponentleriň hilini üpjün etmek üçin materiallaryň, gaýtadan işlemegiň we kebşirlemegiň zawodyň hiline gözegçilik edilmeli.
Iň ökde işçiler doly önümçilige gatnaşarlar, beýleki tarapdan, ösen enjamlar oňa goşant goşýarlar.
3. Gurmak prosesi

Gurluşyk biz ýa-da özüňiz amala aşyryp bileris. Eger biz, hünärmen inerener we ökde hünärmenler sahypa girerler. Başgaça, wideo we suratlar salgylanma üçin iberiler.

steel structure  equipment
production process (1)
production process (2)

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:
Polat çarçuwasy ýöriteleşdirilen polat palet bilen gaplanar;
Agaç kartonyna gaplaýan aksessuarlary berkidiň;
Ora-da talap edilişi ýaly
Adatça 40'HQ konteýner. Aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, 40GP we 20GP konteýner gowy.
Port:
Ingingdao porty, Hytaý.
Ora-da talap edilişi ýaly beýleki portlar.
Eltip beriş wagty:
Goýumdan ýa-da L / C alandan 45-60 gün soň, çyzgy alyjy tarapyndan tassyklanýar.

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler