Habarlar

 • Global polat gurluşygy (Syn + Gowy söwdany nädip gazanmaly)

  Ilaty köp bolan şäherleriň köpelmegini dowam etdirip, dünýä ösmegini we senagatlaşmagyny dowam etdirýär. Şonuň üçin polat potratçylaryň almak isleýän gyzgyn önümidir. Bu giň we beýik binalaryň agramyny goldap biljek tygşytly we güýçli garyndy.Şeýle-de bolsa, potratçylaryň köpüsi ...
  Koprak oka
 • Good news!The new order of steel structure workshop

  Gowy habar! Polat gurluşyk ussahanasynyň täze tertibi

  Bir aý öň yzygiderli müşderimiz polat gurluşyk ussahanasynyň täze sargytyny goýdy we geçen döwürde 5 gezek bilelikde işledik. Zawod zawodynyň taslamasy umumy meýdany 50000 inedördül metr, takmynan 44 million RMB.Indi bolsa, bu gurluşyk binasynyň proýekti ...
  Koprak oka
 • The activity of fire emergency drill

  Fireangyn gyssagly türgenleşigiň işjeňligi

  Işgärlere ýangyn adatdan daşary ýagdaýlar barada çuňňur düşünmek, howpsuzlyk habardarlygyny ýokarlandyrmak, öz-özüňi goramak ukybyny ýokarlandyrmak, adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek we gaçmak endiklerini öwrenmek we işgärleriň ömrüniň we kompaniýanyň emläginiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kompaniýamyz c. ..
  Koprak oka
 • Good news!New finished prefab reception center project

  Gowy habar! Täze taýýar prefab kabul ediş merkeziniň taslamasy

  Polat gurluşynyň esasy materialy häzirki wagtda polat gurluşynyň iň möhüm görnüşi bolan polatdyr.Polat gurluşynyň dizaýny köplenç örän çeýe.Madeasandan soň, bizi hemişe geň galdyryp bilerler.Edil aşakdaky tamamlanan taslama ýaly, gowy göwün açyk ...
  Koprak oka
 • How do we protect the steel structure building?

  Polatdan ýasalan binany nädip goramaly?

  Gurluşyk pudagynda polat gurluş ussahanasynyň ulanylyşynyň meşhurlygynyň artmagy bilen polat gurluşyny öndürmek, daşamak we gurnamak tehnologiýasyna has köp üns berildi we çalt ösdi ...
  Koprak oka
 • Steel Structure Building Shipped In April

  Polat gurluşy aprel aýynda iberildi

  Häzirki wagtda “covid-19” henizem gaýtalanýar we ýokançlygyň öňüni almak üçin adamlar jemlenmegi azaltmaly bolýarlar.Borton polat gurluşyk kompaniýasynda, ýerli hökümetiň epidemiýanyň öňüni alyş talaplaryna jogap berdik, oňyn çäreleri gördük ...
  Koprak oka
 • How to install a gutter for steel structure building?

  Polat gurluşy üçin çukur nädip gurmaly?

  Materiallar we amaly 1. Material: Häzirki wagtda köplenç ulanylýan üç sany çukur materialy bar: galyňlygy 3 ~ 6mm bolan polat plastinka, galyňlygy 0,8 ~ 1,2 mm bolan poslamaýan polatdan we 0,6mm galyňlygyndaky reňkli polatdan ýasalan çukur.2. Programma: Ste ...
  Koprak oka
 • Covering sheets about steel structure buildings

  Polatdan ýasalan binalar barada örtükler

  Polat gurluş binasynyň esasy bölekleri ...
  Koprak oka
 • How to prevent corrosion of steel structure?

  Polat gurluşynyň poslamagynyň öňüni nädip almaly?

  Polat önümçiliginiň yzygiderli ýokarlanmagy bilen polat konstruksiýalar has meşhur bolýar.Ammar, ussahana, garaage, prefab kwartirasy, söwda merkezi, prefab stadiony we ş.m. giňden ulanylýar Demir-beton binalar bilen deňeşdirilende polat gurluşyk binalarynyň artykmaçlygy bar ...
  Koprak oka
 • The whole process of steel structure installation

  Polat gurluşyny gurmagyň ähli prosesi

  1.Foundasiýa gazuw-agtaryş 2.FORMWORK binýady üçin goldaw 3.Beton ýerleşdirmek 4. Ankony gurmak ...
  Koprak oka
 • Tips for cooling metal buildings in spring and summer

  Springazda we tomusda metal binalary sowatmak üçin maslahatlar

  Bahar geldi, temperatura ýokarlanýar we gymmatlaýar. Gymmat bahaly zatlary goramak üçin mallar üçin polat ammary ýa-da polat ammary bar bolsa, "Temperatura ýokarlananda demir binamyzy nädip saklap bilerin?"Saklamak ...
  Koprak oka
 • What is a Pre-engineered Building?

  Öňünden gurlan bina näme?

  Öňünden gurlan binalar zawodda gurlan polatdan ýasalan binalar bolup, olar ýere iberilýär we bilelikde berkidilýär. Olary beýleki binalardan tapawutlandyrýan zat, potratçynyň binany dizaýn etmegi - dizaýn we gurmak diýilýän tejribe. Bu gurluşyk stili idealdyr .. .
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2