Profil

Kompaniýanyň tertibi

* Höwes, amaly, minnetdarlyk we artykmaçlyk ”biziň wezipämizdir
* “Müşderilere bagt beriň” biziň iş pelsepämiz.

Qingdao Borton polat gurluşy Co. "Qingdao Xinguangzheng Steel Structure Co., Ltd" -iň golçur kärhanasydyr. Hytaý. 20-den gowrak golçur kärhanasyndan, 6 sany esasy önümçilik zawodyndan we 2 fermasyndan ybarat.Ksinguangzheng Hytaýda öňdebaryjy polat gurluşyk gurluşyk kompaniýasynyň birine öwrüldi.

Indi önümler we gurluşyk hyzmatlary Aziýa, Afrika, Demirgazyk we Günorta Amerika, Okeaniýa, Europeewropa we ş.m. 80-den gowrak ýurda eksport edildi we müşderiler bilen ähli taraplaýyn strategiki hyzmatdaşlygy emele getirip, Hindistanda we Efiopiýada bilelikdäki kärhanalary döretdik. Filippinlerde, Al Algerirde we beýleki ýurtlarda.

Factory show (1)
Factory show (2)

Has köp20 ýyldurnukly ösüş, dizaýn, önümçilik, gurluşyk we hyzmaty birleşdirýän ýokary tehnologiýaly, köp ugurly, çykýan we halkara hususy kärhana öwrüldi, polat gurluşynyň ähli markasy we haýwanlaryň tutuş öý ulgamy esasy marka bolmagyna ünsi jemledi. Güýçli tehniki bilen başarnyk we baý in engineeringenerçilik tejribesi bolan bu kompaniýa, diňe bir polat gurluşyk in engineeringenerçiligini hünär taýdan şertnamalaşdyrmak we Hytaýyň polat gurluşyk kärhanalary üçin birinji derejeli kwalifikasiýa almak bilen çäklenmän, suw geçirmeýän, poslama garşy we termal üçin dürli kärlere eýe. izolýasiýa in engineeringenerligi, binanyň bezegi, gurluşyk perdesi diwar in engineeringenerçiligi, gurluşyk in engineeringenerçiliginiň umumy şertnamasy we ş.m. şäher, Haýer, Hisense we beýleki taslamalar, astrategiki hyzmatdaşlygy ýola goýmak üçin “China Construction”, “China Railway” we beýleki iri içerki kärhanalar bilen.

Bar1000+ işgärXinguangzheng, gözleg we gözleg toparlarynda hünär goldawyny bermek, iň oňat we tygşytly çözgütleri wagtynda bermek üçin 100-den gowrak uly inersener bar.Häzirki wagtda her dürli görnüşde 100-den gowrak ýokary tehniki zehin bar we köp uniwersitetler we ylmy gözleg guramalary hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdular. Içerki we daşarky intellektual çeşmeleriň kömegi bilen polat gurluşyna bil baglap, kompaniýa täze önümlerde yzygiderli täzelendi, täze tehnologiýalar, täze modeller we täze formatlar we "polat gurluşy tutuş jaý ulgamy" täze üstünlikleri yzygiderli durmuşa geçirdi.

* Höwes, amaly, minnetdarlyk we artykmaçlyk ”biziň wezipämizdir
* “Müşderilere bagt beriň” biziň iş pelsepämiz.

Factory show (3)
1997-nji ýylda döredildi
+
20-den gowrak golçur kärhanasy
+
önümleri 80-den gowrak ýurda eksport etmek
+2
6 esasy önümçilik zawody we 2 ferma.
+
Gözleg we barlag toparlarynda 100 + kätip bar

Hekaýamyz

 • -1997-

  ·Pingdu Guangzheng senagaty we söwda kärhanasy döredildi.

 • -1998-

  ·Ilkinji tolkun kafel pressiniň satyn alynmagy, kompaniýanyň polat önümçiliginden polat gurluş materiallaryny gaýtadan işlemek döwrüne gadam basandygyny görkezýär.

 • -1999-

  ·Ilkinji kompozisiýa tagtanyň önümçilik liniýasy işe girizildi we gaýtadan işlemegiň diapazony hasam giňeldildi.

 • -2000-

  ·Ilkinji C bölümli polat önümçilik enjamlary işe girizildi we önümçilik we gaýtadan işlemek çäkleri yzygiderli giňeldi.

 • -2001-

  ·“Qingdao xinguangzheng” polat gurluş materiallary kärhanasynyň döredilmegi, “Cinguangzheng” -iň ösüş taryhynda täze tapgyr açdy.

 • -2002-

  ·Polatdan ýasalan ilkinji önümçilik liniýasy tamamlandy we işe girizildi we kompaniýa polat söwdasyndan polat gurluşy material önümçiligi söwdasyna öwrüldi.

 • -2003-

  ·Polat gurluşygynyň başlangyjy.

 • -2004-

  ·Polat gurluşy üçin III derejeli kär alyň.

 • -2005-

  ·Polat gurluşy in engineeringenerçilik tehniki materiallaryny öndürmekde ýöriteleşen ösümlik meýdanyny goldaýan polat gurluşy maýa goýuň we guruň.

 • -2006-

  ·Polat gurluş material söwdasyndan polat gurluş in engineeringenerçiligine öwrülmegi tamamlaň.

 • -2007-

  ·Bu kärhana daşary ýurt bazarlaryna çenli giňeldi we halkara biznesi yzygiderli ösdi.

 • -2007-

  ·Polat gurluşy üçin II derejeli kwalifikasiýa alyň.

 • -2008-

  ·Halkara işewürlik kompaniýalary yzly-yzyna döredildi we halkara işewürlik çalt ösüş tapgyryna gadam basdy.

 • -2008-

  ·Ilkinji polat gurluşyk zawody maýa goýulýar we gurulýar we bir wagtyň özünde iki polat gurluş önümçilik liniýasy ulanylýar.

 • -2009-

  ·Kompaniýa strategiki özgertmeleri teklip edýär: dolandyryş görnüşinden iş görnüşine, dolandyryş dolandyryş görnüşinden dolandyryş hyzmat görnüşine, lideriň ösüşinden lideriň hereketlendirijisine we işgärleriň ösüşine, ulalmagyndan öňdebaryjy önümlere we özgerişlere has uly, güýçli we gowulaşmak üçin.

 • -2010-

  ·Üç sany strategiki düzediş kesgitlenýär: zehin gurluşy, önüm gurluşy we iş gurluşy, bu kompaniýanyň standartlaşdyrylan dolandyryş basgançagyna girendigini görkezýär.

 • -2011-

  ·Techokary tehnologiýaly kärhana şahadatnamasyny alyň.

 • -2012-

  ·Kompaniýa PK dolandyryşyny we girdejisini ýokarlandyrmagy çuňlaşdyrmagy we kämilleşdirmegi dowam etdirýär.

 • -2013-

  ·Üçünji polat gurluşyk zawody maýa goýuldy we guruldy we konteýner jaý önümçilik ussahanasy şol ýylda guruldy.

 • -2013.7-

  ·Kärhananyň maliýe maglumatlaryny dolandyryş ugry hökmünde kabul etmegi we kärhananyň sanawyna taýýarlanmagy kesgitläň.

 • -2014-

  ·Polat gurluşyk in engineeringenerçiliginiň hünär şertnamasy üçin birinji derejeli kwalifikasiýa şahadatnamasyny aldy.

 • -2015-

  ·Şandong welaýatynyň meşhur söwda belligini gazandy.

 • -2015.8-

  ·“Qingdao xinguangzheng Steel Structure Co., Ltd.” resmi taýdan döredildi.

 • -2015.12-

  ·“Qingdao xinguangzheng Steel Structure Co., Ltd.” täze üçünji tagtada resmi taýdan hasaba alyndy.

 • -2016-

  ·Kompaniýa "informatizasiýa" strategiýasyny we "global gitmek" strategiýasyny döretdi we Aliairde we Efiopiýada şahamçalar döretdi.

 • -2016.6-

  ·Gurluşygyň umumy şertnamasy üçin III derejeli kär aldy.

 • -2016.10-

  ·Daşary ýurt şertnamalaýyn taslamalary üçin kär şahadatnamasyny alyň.

 • -2016.11-

  ·“Zhenghe Co., Ltd.” -iň täze zawod meýdançasynyň gurluşygy, kompaniýanyň soňky şertnamalaýyn taslamasynyň ösüşi üçin berk binýat döretdi.

 • -2017-

  ·"Polat gurluşy +" esasynda ähli önümçilik zynjyryny gurmagy teklip ediň;Söwda ministrligi we SASAC tarapyndan berlen AAA karz reýtingini aldy.

 • -2018-

  ·"Dört sany täze model" "polat gurluşy" ösdürmäge kömek edýär: täze önümler, täze tehnologiýalar, täze modeller we täze iş formatlary.

 • -2019-

  ·Hindi bilelikdäki kärhanasyny döretmek.

 • -2020-

  ·Dünýäde polat gurluşynyň ilkinji markasyny tutuş öý ulgamyny we polat gurluşynyň tutuş öý ulgamyny dünýäde ilkinji markasyny guruň.

 • -2020-

  ·Kärhana platformasy, ekologiki zynjyryň we ynam zynjyrynyň gurluşygy we öz-özüni bölmek ulgamynyň gurluşygy.