Global polat gurluşygy (Syn + Gowy söwdany nädip gazanmaly)

Ilaty köp bolan şäherleriň köpelmegini dowam etdirip, dünýä ösmegini we senagatlaşmagyny dowam etdirýär. Şonuň üçin polat potratçylaryň almak isleýän gyzgyn önümidir. Bu giň we beýik binalaryň agramyny goldap biljek tygşytly we güýçli garyndy.
Şeýle-de bolsa, potratçylaryň we täjirçilik gurluşykçylarynyň köpüsi polatdan peýdalanmaýarlar. Olar zerur materiallary öndürmek we daşamak üçin Worldwide Steel Buildings ýaly kompaniýalara bil baglaýarlar.
Polat we demir gurluşyk materiallary köplenç gurluşykçynyň demir çarçuwany gurmak üçin zerur zatlaryny öz içine alýan toplumlara ýa-da bukjalara girýär. Kitapda gurluşy howa, yssy we poslama garşy goramak üçin list metal hem bar.
Worldöne “Worldwide Steel Buildings” -ni bu pudakda özboluşly saýlamaga näme öwürýär? Geliň, kompaniýanyň taryhy, ulanylyşy we önümleri barada gürleşeliň. Ondan soň üpjün ediji hakda ýygy-ýygydan soralýan soraglara jogap bereris.
Bütindünýä polat binalary 1983-nji ýylda başlandy. Häzirki wagtda kompaniýa köp sanly gurluşyk görnüşleri üçin polat şöhleleri, trubkalary we çarçuwalary öndürýär. Käbir mysallara oba hojalygy desgalary, ussahanalar we uçar hangarlary degişlidir.
WSB ýerli kompaniýa, ýöne bu onuň bäsdeşlik artykmaçlygy däl. Öz zawodlaryna eýe bolandyklary sebäpli, Worldwide önümlerini üpjünçilik zynjyrynyň belligi bolmazdan satýar.
Kompaniýa, müşderilere ibermezden ozal hemme zady özi öndürýär, önümleri bitewilik bilen döretmäge we eltmäge mümkinçilik berýär.
WSB diňe bir polat esbaplary öndürmek bilen çäklenmän, täze müşderiler üçin geňeşçi hökmünde hem işleýär. Kompaniýa web sahypasynda gurnama, gurluşyk düzgünleri we başgalar baradaky möhüm soraglara jogap berýän gollanmalary hödürleýär.
Häzirki wagta çenli Global satuw nukdaýnazaryndan özi üçin gaty gowy iş etdi. WSB topary 2020-nji ýylda 71%, 2021-nji ýylda 72,9% ýokarlandy. Umuman aýdanyňda, bu WSB-ni ABŞ-nyň iň çalt ösýän kompaniýalarynyň birine öwürýär. Inc 5000-e laýyklykda.
Bütindünýä polat binalary zawody we ştab-kwartirasy Missuri ştatynyň Peculiar şäherinde ýerleşýär. Mundan başga-da, kompaniýanyň içerde we daşary ýurtlarda material paýlaýan başga-da dört önümçilik meýdançasy bar.
Umuman alanyňda, bäş sany global polat gurluşyk nokady bar. Bu ýerler aşakdaky ştatlarda we şäherlerde ýerleşýär:
Her satuw ýeri ABŞ-nyň merkezinde jemlenendir. Sargytlar Orta Günbatardan ähli tarapa iberilýär. WSB Missuri ştatynda başlandy we häzirki halkara derejesine çenli giňeldi.
Bütindünýä polat binalary üçin hyzmat meýdançalary hemme ýerde bar. Bu bäş ýer ABŞ-nyň elli ýerine iberilýär we Waşington, Alýaska ýaly ştatlar polat iberilmegini talap edip bilerler we WSB topary iň gowy iberiş wagtyny üns bilen meýilleşdirýär.
Amerikanyň Birleşen Ştatlaryndan başga-da, “Worldwide Steel Buildings” hem ýer ýüzüne ýerlikli ýaýrady. WSB topary dünýäniň islendik ýerine iberip biler.
Kompaniýanyň elýeterliligi we gerimi, içerki we daşarky bazarlarda ösmegine kömek edýär.
Ilki bilen, onlaýn gysga soraglara jogap bermek bilen näme gözleýändigiňizi aýdyň. Iň oňat gurluşyk kompaniýalaryndan işiňiz üçin bäsleşmek üçin 5-e çenli mugt nyrh alarsyňyz. Soňra sitatalary deňeşdirip, iň oňat kompaniýany saýlap bilersiňiz we 30% -e çenli tygşytlaň.
Hil, baha, müşderi hyzmaty, elýeterlilik we ş.m. boýunça bäsdeşlikden dünýäde öňde.
Consumer Reports-yň habaryna görä, Amerikalylar Amerikada öndürilen önümleri öndürýän kompaniýadan satyn almak ähtimallygy 78% -e deňdir. Dünýä polat binalary diňe bir ABŞ-da öndürilmän, ýük daşamaga hem uly üns berýär.
Haýsy ştatda ýa-da haýsy ýurtda ýaşaýandygyňyza garamazdan, WSB topary sebitiňizdäki gurluşyk kodlaryny meýilleşdirýär we üns bilen öwrenýär. Soňra materiallary garaşylýan howa we howa şertleri üçin çalt we wagtynda ibererler.
Amerikada öndürilen polat kompaniýalarynyň köpüsi diňe ştatlara hyzmat edýär. Köpüsi goňşy Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň daşynda hyzmat etmeýär, şonuň üçin Alýaskadan we Gawaýiden beýleki üpjün edijilerden satyn alyň.
Şeýle-de bolsa, WSB-iň öňdebaryjy halkara gowşuryş aralygy bäsdeşlerinden öňe geçmeginiň köp sebäplerinden biridir. Indi islendik sebitdäki gurluşykçylar “Worldwide” -iň posuna çydamly galvanizli poladyň güýjünden peýdalanyp bilerler.
“Worldwide Steel Buildings” -iň truss dizaýnlaryny näme üçin özboluşly edýär? Önümçilik prosesiniň başynda başlaýar.
Ilki bilen, ýük daşaýan ýeriňiziň çäklendirmelerini we zerurlygyny topar gözleýär. Eger güýçli ýagyş, gar ýa-da berk gurluşyk kodlary bolan ýerde ýaşaýan bolsaňyz, Global polat gurluşyk topary zerurlyklaryňyza laýyk çarçuwany düzer.
Meýilnamalaşdyrmak tamamlanandan soň, topar şöhleleri döretmek üçin adaty jiglerini ulandy. Gurallary we seresaply degmegi her trubkany yzygiderli we takyk saklaýar. Zawodda köpçülikleýin önümçiligiň ýalňyşlyklaryndan has göwnüçökgün zat ýok.
Çarçuwanyň her bölümi soňky ýaly birleşdirilip, üznüksiz gurluş güýjüni döredýär. Her deşikdäki deşikler elmydama garaşýan ýeriňizdir, şonuň üçin biliňize ajaýyp girip bilersiňiz.
Dünýäde şöhlelerini gurmak üçin adaty agyr web dizaýny ulanylýar. Bu şekil her trussyň agramyny deň paýlamagyna kömek edýär. Her şöhle azyndan 50 ýyllap senagat derejeli gurluşyk materiallarynyň agramyny goldap biler.
Şöhleler doly birikdirilmeýär. Olar birleşdirýän bölümlere bölünýär. Bu dizaýn, her bir trubkany has arzan gurnamaga mümkinçilik berýän çarçuwalaryň köpüsi üçin zerur enjamlary we ulag kireýini alýar.
Düwürtikli metal birleşdirijileriň ýerine, “Worldwide Steel Buildings” toplumlarynda demirden ýasalan trubkalary berkitmek üçin öz-özüni möhürleýji berkitmeler bar. Her bölek 80,000 psi çenli dartyş güýjüne garşy durmak üçin hil taýdan synag edilýär.
Bu oňat döredilen peýdalar bilen, WSB-iň näme üçin ýyllyk ýokary ösüş depgininden peýdalanýandygyny görmek aňsat.
Islendik polat çarçuwanyň iň möhüm häsiýetlerinden biri rahatlykdyr. Galyberse-de, ýeterlik agramy saklap bilmeýän şöhleler ýykylyp, heläkçiliklere we köp çykdajylara sebäp bolup biler. Bütindünýä polat binalary üçin bu problema bolmaz.
Her bir gurluşyk toplumy önümçilik kemçiliklerine we önümçilik ýalňyşlyklaryna garşy 50 ýyllyk gurluş kepilligi bilen üpjün edilýär. WSB-iň üsti bilen sargyt eden enjamlaryňyz adaty ulanylanda azyndan bäş ýyl dowam eder.
Şeýle-de bolsa, bu kepilligiň üçünji taraplaryň nädogry ulanylmagyny ýa-da nädogry gurulmagyny öz içine almaýandygyny bellemelidiris. Polatdan ýasalan çarçuwany gurnanyňyzda, ädimme-ädim gollanmany üns bilen ýerine ýetiriň.
Kepillik ýa-da gurnama barada soraglaryňyz bar bolsa, WSB.Safe jaň ediň, dogry gurnamak bu 50 ýyllyk şertnamadan peýdalanmaga mümkinçilik berer.
“Worldwide Steel Buildings” -iň bäsdeşlerinden has artykmaçlygy, “3D Designer” gurallarydyr. Bu gural ulanmak üçin mugt we kompaniýanyň web sahypasynda elýeterlidir.
“3D Designer” guralyny ulanyp, ulanyjylar polat binalaryň daşky görnüşiniň 3D modellerini döredip bilerler. Boýy, ini we uzynlygy üçek görnüşleri, ýokarlanmalary we komponent materiallary ýaly doly özleşdirilip bilner.
Daşky we içki penjireleri penjireler, otaglar, mezzanine we reňk reňkleri bilen şahsylaşdyryp bilersiňiz. Hatda ululykdaky uçarlaryň, awtoulaglaryň we adamlaryň göwrümli modellerini hem goşup bilersiňiz.
Polat çarçuwasy bilen tejribesi bolmadyklar üçin bu satyn alşyňyzy göz öňüne getirmäge mümkinçilik berýän ajaýyp okuw guralydyr. Ulanyjylar dizaýnlary tygşytlap, çap edip we iň oňat binany meýilleşdirmek üçin kärdeşleri bilen paýlaşyp, modellemek üçin pul tygşytlap bilerler. programma üpjünçiligi.
Netijede, ulanyjylar mugt sitata üçin dizaýnlaryny WSB-e tabşyryp bilerler. Topar her gün 3D dizaýnerleri bilen işleýär we döredijiligiňizi hakyky gurluşlara öwrüp biler.
Şahsylaşdyrmagyň bu derejesi beýleki öndürijiler bilen aragatnaşykda köplenç ýitýär. Thisöne bu guralyň kömegi bilen müşderiler islän kadrlaryny almak üçin arzuwlaryny göz öňüne getirip bilerler.
Kompaniýanyň güýçli we gowşak taraplaryna synlary barlamakdan has gowy ýol ýok. Kompaniýanyň web sahypalarynda tapmak kyn bolan polat gurluşygyna dünýägaraýyş berýär. Geliň, “Facebook” we “Google” -iň bu iş barada näme diýjek bolýandygyny göreliň.
Bütin dünýäde polat binalary “Facebook” -yň 19 synçysy tarapyndan 5-den 4,8-e baha berilýär. Her synçy WSB toparyndan buýruk berdi ýa-da işledi.
Teswirlerde ýygy-ýygydan ýüze çykýan waka, Bütindünýä toparynyň müşderi hyzmatynda gowy täsir galdyrýar. Gurluşyk we ýük daşamak boýunça çagyryşlara we ädimme-ädim maslahat berýärler. Topar dostlukly, takyk we örän hyzmatdaş.
Şeýle hem, önümiň ýokary hilli we düşnükli görkezme gollanmasyna teswir berdiler. 19 adam WSB-iň müşderileriniň hemmesine wekilçilik etmeýän bolsa-da, bu adamlar bu kompaniýadan garaşyp boljak hyzmatyňyzy kesgitleýärler.
“Google” -yň “Worldwide Steel Buildings” -y gözden geçirmegi “Facebook” -dan has köp wekilçilik edýär. Kompaniýa 72 syndan 4,6 ýyldyz reýtingine eýe.
Google-yň köp synlary taýýar önümiň suratlaryny goşmak bilen WSB gurluşynyň hiline ýokary baha berdi.
Şeýle-de bolsa, käbir synlar birneme möhümdi, beýleki müşderileri ygtybarly potratçylary gözlemäge çagyrdy. Bu “Worldwide Steel Buildings” -i gönüden-göni tankytlamasa-da, taýyn däl potratçylar köplenç umumy ulanyjy tejribesiniň erbetleşmegine sebäp bolýar.
Müşderileriň köpüsi, potensial gurluş zeper ýetmeginden ýa-da nädogry gurulmazlygy üçin ygtybarly potratçylaryň sanawy bilen prosesi ýönekeýleşdirmegi haýyş etdi.
Umuman aýdanyňda, bahalandyrmalar özleri üçin aýdylýar. “Facebook” we “Google” -daky synlar pozitiw bolup, “Worldwide Steel Buildings” -e kanagatlanarly müşderiler toparyny berýär.
Kompaniýanyň ýüzlenmedik aýratynlyklarynyň biri hem köp taraplylygydyr. Bütin dünýäde söwda, oba hojalygy we senagat binalary we satuw enjamlary bar. Geliň, her gurluşy we olary nähili ulanmalydygyny gysgaça düşündiriň.
Amerikanyň Orta Günbataryndan gözbaş alyp gaýdýan, “Worldwide” -iň oba hojalygynyň gurluşyk mümkinçiliklerini hödürlemegi geň däldir. Galvanizli polat daş-töwerekdäki zeperlere garşy durýan ammarlar, athanalar ýa-da ammarlar üçin çydamly materialdyr.


Iş wagty: Iýun-01-2022