Fireangyn gyssagly türgenleşigiň işjeňligi

Işgärlere ýangyn adatdan daşary ýagdaý bilimleri barada çuňňur düşünmek, howpsuzlyk habardarlygyny ýokarlandyrmak, öz-özüňi goramak ukybyny ýokarlandyrmak, adatdan daşary ýagdaýlara garşy göreşmek we gaçmak endiklerini öwrenmek we işgärleriň ömrüniň we kompaniýanyň emläginiň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kompaniýamyz amala aşyrdy. 2022-nji ýylyň 14-nji maýynda irden ýangyn gyssagly türgenleşik geçirdi we Blue Sky halas ediş toparyny gyssagly kömek görkezmesine gatnaşmaga çagyrdy.

Okuwdan ozal gyssagly halas ediş bilimleri, şol sanda ýerdäki kardiopulmoner reanimasiýa, şikesleri ýerinde halas etmek, umumy adatdan daşary ýagdaýlary bejermek we tötänleýin şikesleri bejermek ýaly okuwlar geçirildi.Mundan başga-da, ýangyn we işgärleri ewakuasiýa etmek ýaly betbagtçylykly hadysa bolan işgärlere degişli gyssagly bilimler we gyssagly bejeriş çäreleri jikme-jik düşündirildi.

traning
微信图片_20220523102208
微信图片_20220523102212
微信图片_20220523103404

Takmynan 11: 00-da türgenleşik başlaýar, ähli işleýänler prosesiň ýolbaşçysynyň ýolbaşçylygynda gyssagly çykalgadan çalt ewakuasiýa edildi we ewakuasiýa ýagdaýyny gurnama nokadyna ýetenden soň gyssagly serkerdä habar berdiler.

Türgenleşik wagtynda “Gök asman” halas ediş topary ýangyn söndürijileriň ulanylyş usullaryny we gyssagly kömek wagtynda üns berilmeli meseleleri üns bilen düşündirdi we ýerdäki işgärleri amaly türgenleşige gatnaşmaga çagyrdy.

微信图片_20220523103839
微信图片_20220523103846
微信图片_20220523103906

Iş wagty: Maý-14-2022