Lighteňil polatdan ýasalan desga

Lighteňil polatdan ýasalan desga

Gysga düşündiriş:

Polat gurluşy prefanrik bina täze ekologiýa taýdan arassa bina, geljekde gurulmagyň tendensiýasydyr. Her ýyl binanyň her görnüşi polat gurluş dizaýn ulgamy bilen gurlup bilner, raýat binasy, täjirçilik binasy, senagat binasy, oba hojalygy we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Polat desgasy prefabrik bina täze ekologiýa taýdan arassa bina, geljekde gurulmagyň tendensiýasydyr. Deňeşdirilende deňeşdirilende her dürli bina polat gurluş dizaýn ulgamy bilen gurlup bilner. Adaty beton binalar, polat konstruksiýa binasy gurluşyň güýji, ýer titremesine we kosmosdan peýdalanmakda has gowudyr. Gurmak deslapky komponentler sebäpli çalt bolýar. Mundan başga-da, polat id gaýtadan ulanylýandygy sebäpli, ekologiýa taýdan has amatly. Indi polat gurluş tehnologiýasy a belent binalarda we ýokary belent binalarda kämillik tehnologiýasy. Gurluşyk dizaýnynda esasy ugra öwrüldi.

Surat ekrany

prefabricated building
default
steel frame
storage shed

Artykmaçlyklary

1.Siz gurnama:
Steelhli polat gurluş bölekleri zawodda öňünden ýasalýar we göni gurmak üçin saýta iberilýär.Müşderilere saýtda kebşirlemek zerurlygy ýok, gurnama wagty azalýar.
2. Içerki ulanyş giňligi:
Polat gurluşy prefabrik binanyň iki tarapyndaky üçek polat şöhlelerini goldaýan sütünlerden başga, uly aralyk bar inside içinde sütün ýok.Forklift içerki syýahat wagtynda päsgelçiliklere duş gelmez, bu ulanylýan ýeri ep-esli gowulandyrar.
3. Gurluşyk materiallary gaýtadan ulanylyp bilner:
Polat gurluşynyň 90% -i gaýtadan işlenip bilner, bu bolsa materiallaryň gaýtadan ulanylmagyny ýokarlandyrýar.
4. Daşky gurşawa arassa
Gurluşyk döwründe gurluşyk galyndylary we tozan ýok, suw gerek däl, suw tygşytlanýar we daş-töweregindäki ýaşaýjylaryň ortaça ömrüne täsir etmejek ses ýok.

Önümiň parametrleri

1 Polat gurluşy Adatça gyzgyn togalanýan H bölüminiň polat ýa-da polat plitalary bilen ýygnalan we kebşirlenýän Q235 ýa-da Q345, sütün we şöhle.
2 Purlin Q235 ýa-da Q345 , C ýa-da Z bölüm kanaly
3 Dam örtügi sendwiç paneli ýa-da gasynlanan polat list
4 Diwar bilen örtmek sendwiç paneli, aýna perde, saýlamak üçin alýumin paneli
5 Sag hasasy Q235, tegelek polat turba
6 Aralyk Q235 , polat çybyk, L burç ýa-da inedördül turba.
7 Sütün we transvers ýaý Q235 , burç polat ýa-da H bölüm polat ýa-da polat turba
8 Dyz epmek Q235 , L 50 * 4
10 Ainsagyş PVX turba
11 Gapy Süýşýän gapy / togalanýan gapy
12 Windows Plastmassa polat penjire / Alýuminiý garyndy penjire
steel frame
steel structure  material
steel material

Önümçiligiň beýany

1-nji ädim boş

Aýratynlyklary raw çig malyň hilini we daşky görnüşini barlamak, soňra polat plastinkany san dolandyryş kesiş maşynynyň talap edýän ululyklaryna kesmek.

fabrication description (1)
fabrication description (2)

2-nji ädim

Flanes plitalaryny we webi düzeltmek. Flanes plastinkasy bilen webiň arasyndaky boşluk e bolmaly däldir1,0 mm.

fabrication description (3)
fabrication description (4)

3-nji ädim Sybmerged ark kebşirlemek

Flanes plitalaryny we webi kebşirlemek.Kebşirleýiş tikişiniň üstü hiç hili deşik we şlak bolmasa tekiz bolmaly.

fabrication description (5)
fabrication description (6)

4-nji ädim

Flanes plitalaryny we webini kebşirländen soň has uly kebşirleme deformasiýasy, şeýle hem kwadratyň gyşarmasy bolar.Şonuň üçin kebşirlenen H-polady düzediji bilen düzetmeli.

fabrication description (7)
fabrication description (8)

5-nji ädim Buraw

Burawdan soň gabyklar esasy metala zeper ýetirmän arassalanmalydyr.Deşik aralygynyň gyşarmasy görkezilen çäkden çyksa, elektrodyň hili esasy metal bilen deň bolmaly.Smoothumşak ýuwlandan soň ýene burawlaň.

fabrication description (9)

6-njy ädim

Spolat bölekleriniň aýratynlyklaryna görä kebşirlemegiň öňünden gysylmagyny ýygnamak we çyzmak üçin çyzgyny yzarlaň.Soň bolsa, ýalňyşsyz tassyklandan soň gaýtadan işlemegi dowam etdiriň.

fabrication description (10)

7-nji ädimCO2 gazly goragly kebşirlemek

fabrication description (11)

8-nji ädim

Atylan partlamalar bilen, reňkli filmiň ýelmeşmegini artdyryp, boýagyň üstki hilini we konserwatiw täsirini ýokarlandyryp biljek ýeriň gödekligi gazanylar.

fabrication description (12)
fabrication description (13)

9-njy ädim Düzeltmek, arassalamak we ýuwmak

fabrication description (14)
fabrication description (15)

10-njy ädim tingiwopis

fabrication description (16)

11-nji ädim Spreýlemek we gaplamak

fabrication description (17)
fabrication description (18)

12-nji ädim Taýýar önümleri saklamak

fabrication description (19)

Saýtda gurluşyk

Gurnama toparlarymyz, gurluşyňyzyň doly üstünlik gazanmagyny üpjün etmegi maksat edinýärler we ussahanada ýa-da sahypada soraglar ýüze çykanda kömek etmek üçin tehniki toparymyz bar.Gurluş prosesinde komponentleriňizi eltip berende aýratyn üns berilýär.

steel structure installation  .

Surat we sitata

Jikme-jiklikler habar berilenden soň 1 günüň içinde çyzgy we sitata hödürlener. Hususylaşdyrylan çyzgy kabul ediler, hiç kim bolmasa-da tapawudy ýok.
A. Müşderileriň çyzgylary bar
Önümçiligiň, ibermegiň we
Qualityokary hilli we arzan bahaly gurnama gollanmasy.Sebäbi her dürli tehniki desgalar, synag gurallary we ösen önümçilik amallary bar.
B. Çyzgy ýok
Ajaýyp dizaýn toparymyz, ýeňil polatdan ýasalan ammar / ussahanany arkaýyn dizaýn eder.Aşakdaky maglumatlary berseňiz, size kanagatlanarly çyzgy bereris.
1. Ölçegi: uzynlygy, ini, dag gerşiniň beýikligi, beýikligi we ş.m.
2. Gapylar we Windows: ölçeg, mukdar, gurnama ýagdaýy.
3. Climateerli howa: ýel ýükleri, gar ýükleri, üçek ýükleri, seýsmiki ýük
4. izolýasiýa materiallary: izolýasiýa edilen sendwiç paneli ýa-da gasynlanan polat list
5. Kran şöhlesi: Gerek bolsa, tehnologiki parametrlerini bize aýtsaňyz gaty peýdaly bolar.
6. Ulanylyşy: lighteňil polatdan ýasalan ammaryň ulanylyşyny bize aýtsaňyz, çyzgylary takyk düzüp bileris ýa-da size laýyk materiallary gabat getirip bileris.
7. Beýleki talaplar: ýangyna garşy, aç-açan üçek we ş.m. bize hoşniýetlilik bilen habar bermegiňizi haýyş edýäriso.

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:
Polat çarçuwasy ýöriteleşdirilen polat palet bilen gaplanar;
Agaç kartonyna gaplaýan aksessuarlary berkidiň;
Ora-da talap edilişi ýaly
Adatça 40'HQ konteýner. Aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, 40GP we 20GP konteýner gowy.

Port:
Ingingdao porty, Hytaý.
Ora-da talap edilişi ýaly beýleki portlar.

Eltip beriş wagty:
Goýumdan ýa-da L / C alandan 45-60 gün soň, çyzgy alyjy tarapyndan tassyklanýar. Bu barada karar bermek üçin biziň bilen maslahatlaşyň.

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler