Lighteňil polatdan ýasalan edara binasy

Lighteňil polatdan ýasalan edara binasy

Gysga düşündiriş:

Polat gurluşyk binasy ofis binasy üçin täsirli çözgütdir, alyjylaryň pikirine görä bir gatly ýa-da köp gatly bolup biler. Täze binanyň görnükli wekili hökmünde polat gurluşyk edara binasy adaty beton binada üstünlik.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň jikme-jigi

Ofis binasy şäheri döwrebaplaşdyrmagyň ösüşinde adaty önümdir.Lighteňil agramyň, güýjüň, çydamly we ygtybarly artykmaçlyklar bilen polat ofis binasy barha meşhur bolýar. Häzirki zaman köp funksiýaly kesgitlenen giňişligiň esasy beýany bolan şäher funksional sebit giňişligini rasional ösdürmäge we ulanmaga gönükdirilýär.Ofis binalarynyň gurluşy täze birleşdirilen materiallary we gurluşyk tehnologiýasyna has berk çäklendirmeleri talap edýär.Mysal üçin, täze bina görnüşiniň wekili hökmünde polat gurluşyk edara binasy adaty kerpiç we beton binalaryň innowasiýa ösüşinde öňegidişlikdir.Belent gatly ofis binalarynda polat gurluşygynyň döremegi, binanyň gurluşynyň dizaýny, poluň beýikligi çäklendirilmegi we gurluşyk böleklerini saýlamak üçin has ýöriteleşdirilen talaplara eýedir.Ofis binalary köplenç şäheriň merkezinde ýa-da gülläp ösýän ýerlerde jemlenendir, şonuň üçin daş-töwerekdäki gurşaw ofis binalarynyň gurluşygyny hem çäklendirer.

Surat ekrany

steel structure office building
steel frame office
steel building
default

Aýratynlyklary

1. Gowy görünýän, dürli görnüşli reňk görnüşleri, moda we üýtgeşik.
2. Gowy ýangyn we suw geçirmeýän öndürijilik.
3. highokary howpsuzlyk we berklik.
4. pleönekeý, amatly we çalt gurnama.
5.Haýsy çykdajy we pes abatlaýyş we tehniki hyzmat.
6. Ekologiýa taýdan arassa - ýokary derejede gaýtadan ulanylýan we iň az çig mal galyndylary.

Önümiň parametrleri

1 Polat gurluşy Q235 ýa-da Q345, Kebşirlenen H bölümi polat ýa-da polat truss
2 Purlin C bölüm kanaly ýa-da Z bölümi
3 Dam örtügi sendwiç paneli ýa-da gasynlanan polat list
4 Diwar bilen örtmek sendwiç paneli, aýna perde, saýlamak üçin alýumin paneli
5 Sag hasasy tegelek polat turba
6 Aralyk Steel20 polat çybyk ýa-da L burç
7 Sütün we transvers ýaý burç polat ýa-da H bölüm polat ýa-da polat turba
8 Dyz epmek L polat
10 Ainsagyş PVX turba
11 Gapy Polat agaç gapy, aýna gapy, awtomatiki aýna gapy we ş.m.
12 Windows alýumin garyndy penjiresi

Hyzmat

1) .Dizaýn we sitata

Ajaýyp dizaýn topary hünärmen goldawyny we polatdan ýasalan çyzgylary hödürlän 100-den gowrak uly inersenerden ybarat.Tehniki goldaw PKPM, Tekla, 3D3S, Auto CAD, SketchUp we ş.m. bolup biler.

Uçar hangary, ammar, ussahana, zawod gurluşygy, garaage ýa-da prefabrik ofis binasy gerek bolsa-da, dizaýndan gurluşyk işine professional goldaw bermek üçin tejribämiz we tejribämiz bar.Her bir müşderi bilen şahsylaşdyrylan we hünär gatnaşyklarymyzy dowam etdireris öýdýäris .Men aslynda hakykaty ýerine ýetirýäris. Sözümiziň şertnama ýaly gowydygyna we hemişe iň ýokary bütewilik bilen işleýändigine ynanýarys.Siziň işiňiz, biziň işimiz.

office design2
steel structure price design
office 3D1
design (1)
design (2)
steel structure detailing
default
default
construction process
construction process

2 duction Önümçilik prosesi

Janköýerlik üçin iň oňat hilli çig mal satyn alýarys we çig maldan polatdan gaýtadan işlemäge, wizual önümçiligiň ähli prosesine berk hil barlagy bilen ähli önümçilik baglanyşyklarynyň suratly maglumatlary berýäris.
Önümçilik üçin doly we ösen enjamlar ulanylar: CNC lazer kesiji maşyn, dik işleýiş merkezleri, CNC egirme maşynlary, NC buraw maşynlary, CNC Önümçilik liniýalarynyň üznüksiz tertibi we ş.m.

production process

3) Gaplamak we eltip bermek.

packing and shipping

4) Gurluşyk prosesi

Gurnamagyň hili, soňraky ulanylyşyň hili bilen baglanyşykly.Şeýle polatdan ýasalan ofis binasy üçin bezeg adaty ýagdaýda talap edilýär. Bezeg üçin ökde işçiler ýerleşýän ýerinde aňsat tapylmasa, gurnamagy maslahat berýäris.Gurnama wagtynda ökde hünärmenleri gurmak üçin tejribeli hünärmenler görkezmeli.Gurlandan soň, bolup biläýjek gizlin howplary ýok etmegi we ulanmazdan ozal howpsuzlygy üpjün ederis.

Näme üçin bizi saýlamaly?

why choose us

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler