“Prefab” sport zaly we gimnaziýalar

“Prefab” sport zaly we gimnaziýalar

Gysga düşündiriş:

“Prefab” sport zaly we gimnaziýalar basketbol meýdançasy, badminton meýdançasy, woleýbol meýdançasy, ýapyk futbol meýdançasy, basseýn, arena we ş.m. ýaly ýaryş we maşklar üçin polat gurluşykdyr.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

“Prefab” sport zaly barada aýdylanda, ýapyk sport oýunlaryna we maşklara girip, ajaýyp jemgyýetçilik çeşmesi hökmünde kabul edip bileris.

Şeýle hem mekdepler üçin ajaýyp maýa goýum bolup biler.Diňe okatmagy gowulandyrmak üçin mümkinçilikler bilen çäklenmän, ýerli jemgyýet üçin elýeterli bolsa goşmaça girdeji akymyny hem üpjün edýär.

Sport zalyny ýylyň dowamynda iň ýokary rahatlyk bilen ulanyp bolýar.Zalyň amatly şertlerde saklanmagyny üpjün etmek üçin sandwiç paneli örtük materiallary we kondisioner ýaly beýleki desgalar bilen taýýarlanan sport zallaryny hödürleýäris.prefab sport zallary gaty tygşytly we nusgawy zallardan tapawutly artykmaçlyklary bar, uly ýer iň açyk ýerdir.

soccer-hall.webp

Önümleriň beýany

Prefab sport zalynyň görnüşleri

Sport zaly isleg boýunça dürli stil bolup biler. Gurluşy ýönekeý portal gurluşy we truss çarçuwasy bolup biler, bularyň hemmesi uly aralyk we has köp ýer berýär.

sport halls

Näme üçin adaty zal däl-de, prefab sport zalyny saýlamaly?

Belki, taýýarlanan sport zaly birneme çylşyrymly taslama bolar we has köp býudjet çykdajylary gerek bolup biler.Aslynda, materiallar, zähmet çykdajylary we geljekdäki tehniki hyzmat çykdajylary ýaly giňişleýin gözden geçirilenden soň, iň tygşytly binadyr.

“Prefab” sport zalynyň gurluşy ýeňil, ýöne gaty, ýöne uzyn meýdany öz içine alýar, şonuň üçin stadionyň gurluşy hökmünde ulanmak gaty amatly.Polat giňişlik çarçuwasynyň örtülmegi ýönekeý we ýeňil bolsa, üçek adatça ýapylýar.Adatça material sendwiç paneli ýa-da Al-Mg-Mn sahypasydyr.Kosmos çarçuwasy poslama garşy we ýangyna garşy ýörite gutarnykly bejergi bilen ulanylýar, gaty tygşytly ulanyş ömrüni dowam etdirmek hökman däl.

“Prefab” sport zaly dürli sport çäreleri üçin aňsatlyk bilen ulanylyp bilner.esasan tennis, futbol / futbol, ​​woleýbol, basketbol, ​​gandbol, badminton we at münmek ýaly köp maksatly ulanmak üçin.Jemgyýetçilik ýerleri, ýuwulýan otaglar, oturgyçlar we girelgeler üçin goşmaça modullar goşulyp bilner.

Adaty ölçegli zallary hödürleýäris, ýöne size gerekli ululykdaky dizaýny hem düzüp bileris. Adaty binalar bilen deňeşdirilende polat binalar has amatly we çeýe.Polat binalarymyz size bir giňişlikde köp sanly sport çäresini geçirmäge mümkinçilik berýär.

“Prefab” sport zalynyň jikme-jiklikleri

1. Ölçeg

Prehli prefab sport zallary özleşdirildi, iň oňat ululyklary alanyňyzdan soň, has jikme-jik gürleşeris we dizaýny başlamaga taýýarlanarys. Ora-da zerur ölçeg hakda pikiriňiz ýok bolsa, size maslahat bereris.

2.Dizaýn parametri

Polat binalar üçin ölen ýük, ýel ýükleri, gar ýükleri we ýer titremesi ýaly dizaýn parametrleri möhümdir, olar binanyň howpsuzlygyna we çykdajylaryna gönüden-göni täsir edip biler. Şonuň üçin dizaýn parametrleriniň ygtybarlydygyna göz ýetiriň zerurdyr.

3.Sel komponentleriniň jikme-jiklikleri

Polat gurluşy

Polat sütünleri, polat şöhleler we beýleki agzalar ýaly esasy çarçuwaly element, gyzgyn galvanizli gyzgyn rulonly H polatdan we ýerinde birleşdiriljek kebşirlenen polatdan ýasalýar.Esasy çarçuwaly elementleriň poslama garşy we poslama garşy has gowy täsirini almak üçin zawodyň galvanizasiýa ýüzüni bejermek ulanylýar.

Ikinji çarçuwaly - Galvanizli purlin, galstuk çyzgy, üçek we diwar diregi, ikinji derejeli çarçuwa hökmünde emele gelýär.

Garaşma - Tegelek polat dyz epmek we portal çarçuwasyna mätäç beýleki goldaw bölekleri bilen üpjün edilýär, bu bolsa ähli gurluş binasynyň durnuklylygyny we berkligini ýokarlandyrar.

Örtük

Dam we diwar reňkli örtükli gasynlanan polat örtügi örtýär, sink we alýumin birleşmesi bilen gyzdyrylýar, erbet howadan goramak ýa-da gowy görünmek üçin gurluş binasynyň daşyna berkidilýär.

sport buildings

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler