Afrika üçin polat gurluş zawody

Afrika üçin polat gurluş zawody

Gysga düşündiriş:

Zawod, ammar ýa-da önümçilik üçin ussahana binasy zerurdyr. Az çykdajyly, ýokary güýçlendiriji, uzak ömri we ş.m. aýratynlyklary sebäpli polat zawodynyň binasy ýokary maslahat berilýär.


 • FOB bahasy:ABŞ-nyň 40-80 / ㎡
 • Min.Order mukdary:100 ㎡
 • Üpjünçilik ukyby:Aýda 10000 bölek / bölek
 • Gaplamak maglumatlary:Isleg boýunça
 • Eltip bermegiň wagty:45 gün
 • Tölegiň şerti:L / C, T / T.
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Polat gurluşy zawody

  “Xinguangzheng” polat gurluşy, gaýtadan işleýän binalar, çüýşeli zawodlar, piwo zawodlary, arassalaýjy enjamlar we zawod binalary ýaly her dürli zawod binasyny üpjün edip biler. Şol bir wagtyň özünde Afrikada-da köp zawod taslamalaryny amala aşyrdyk. etap, pls öňe gidiň we gyzyklanýan zatlaryňyzy barlaň.

  steel factory building
  warehouse
  steel factory warehouse
  factory building

  Afrikada müşderi wakalary

  Önümlerimiz 80-den gowrak ýurda we sebite iberilende, soňky 25 ýylda müňlerçe taslamany amala aşyrdyk. Önümlerimiz prefab ammary, ussahanalar, söwda merkezi, hangar, prefab kwartirasy ýaly her dürli polat gurluşlary öz içine alýar. guşçylyk fermalary we ş.m. Aşakda polat ammaryna degişli käbir ýagdaýlar bar.

  Efiopiýadaky suw zawody

  Al Algerirdäki kerpiç zawody

  Algoladaky mekgejöwen gaýtadan işleýän zawod

  Sudandaky ammar

  Benindäki ammar

  Zambiýada tohum ammary

  Polat gurluşy ammar dizaýny

  Müşderileriň aýratyn programmalaryna we aýratynlyklaryna baglylykda polat ammar dizaýnyny üpjün edýäris, polat bölümleri dürli şekilde we ululykda ýasalar.

  100-den gowrak inersener howpsuzlyk we ykdysady çykdajylar esasynda ygtybarly çözgüt hödürlär.

  Esasy gurluşy polat şöhlelerden we sütünlerden, C ýa-da Z bölüminiň purlinden ybarat bolup, olar gyzgyn ýa-da sowuk togalanmak arkaly edilip bilner.Kran uçuş-gonuş zolagy bolsa kran parametrine görä düzülendir.

  Üçek we diwar paneli üçin polat list, süýümli aýna, PU sendwiç paneli we ş.m. üpjün edýäris.

  Polat çarçuwaly gurluş ammarynyň gapysy we penjiresi süýşýän gapy, rolikli gapy we ş.m. bolup biler.

  Mundan başga-da, öz-özüňe degmek üçin nurbat, ýokary berkidiji bolt we umumy bolt, çybyk, ýelim we ş.m. birikmek üçin garnituralar we kran uçuş zolagy şöhlesi üstüňizdäki kran parametrine laýyklykda düzülendir.

  1. Esasy gurluş

  main structural Steel

  2.Aşyk we diwar panelleri

  Climateerli howanyň we öz pikirleriňize esaslanyp, üçek we diwar paneli reňkli polat list we sandwiç bolup bilerpanel.Kolo polat bolsa, bahasy sanwiç panelinden has pes bolar, ýöne gowy izolýasiýa bolmazlygy.

  sandwich panel

  3.Window we gapy

  window and door

  4.Aksesuarlar

  bolt

  Gaplamak we daşamak

  Thehli gurluş düzüm bölekleri, paneller, boltlar we esbaplar görnüşi adaty paket bilen gaplanaramatly ummany daşamak we 40'HQ-a ýüklemek.

  Productshli önümler, ökde hünärmenlerimiz tarapyndan kran we forklift ulanyp, zawodymyzyň ýüklenýän ýerine ýüklenýärharytlaryň zaýalanmagynyň öňüni alar.

  121

  Näme üçin polat gurluş ammaryny saýlamaly?

  Çalt we çeýe gurnama.Componentshli komponentler gurluşyk meýdançasyna eltilmezden ozal zawodda taýýarlanar.Gurmak prosesi çalt we aňsat.

   Çykdajyly.Bu ep-esli gysgaldargurluşykbinalaryňyzyň döwri, köp wagt we pul tygşytlaýar.

  Ygtybarlylyk we çydamlylyk.Polat gurluşynyň ýeňil agramy bar, ýöne ýokary güýji bar, ony saklamak hem aňsat.50 ýyldan gowrak wagtlap ulanylyp bilner.

   Ajaýyp howpsuzlyk.“Prefab” polat ussahanasy açyk gurşawda izolýasiýa edilip bilner, şeýle hem suwuň geçişi ýaly syzdyrmazlyk mümkin.Şeýle hem ajaýyp ýangyna we poslama garşylygy bar

   Highokary ulanylyş.Polat gurluşyny herekete getirmek we göçürmek aňsat, ol hem hapalanmazdan gaýtadan işlenip bilner.

  Gaty gurluşyk.Polatdan ýasalan önümçilik ussahanasy güýçli ýeliň we güýçli garyň hüjümine garşy durmaga ukyplydyr.Şeýle hem ajaýyp seýsmiki öndürijilige eýedir.

  Degişli taslamalar


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler