Döwrebap we amaly polat köprüsi

Döwrebap we amaly polat köprüsi

Gysga düşündiriş:

Polat köpri, esasy rulman gurluşy polat bolup, milli goranyş söweşe taýýarlyk we transport in engineeringenerçiligi pudagynda ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

Polat köprüsi, esasy rulman gurluşy polat bolup, polat gurluş köprüsi hem diýilýär.Polat köprüler bütin dünýäde giňden ulanyldy.Asyl öndürilen polat köprüsi, 1938-nji ýylda Ikinji jahan urşunyň başynda Iňlis inereneri Donald Baili tarapyndan taslanyldy. Esasy dizaýn düşünjesi, dürli ýükleri götermek üçin iň az bölek bölekleri bilen ýasalan polat köprini ýygnamakdyr. umumy orta göwrümli ýük awtoulaglary bilen daşalýar we aýratyn şertlerde işçi güýji bilen gurlup bilner. Nowöne häzirki wagtda zerurlyklara görä erkin dizaýn edilip bilner, uzynlygy on metrden gowrak bolup biler, agramy bir komponent üçin birnäçe tonna ýa-da ondanam köp Gurluşykda öňdebaryjy enjamlar möhüm rol oýnady. Tehnologiýanyň ösmegi bilen, köpri, metro, geçelge we ş.m. durmuşymyzy ep-esli üýtgedýän biziň üçin gaty amatly.

Surat ekrany

steel bridge
Overhead bridge
metro
overpass

Aýratynlyklary

1. Seýsmiki öndürijilik we ýeliň garşylygy gowy. Theer titremesinde köpriniň çökmeginiň öňüni almak üçin deformasiýa arkaly köp mukdarda energiýa siňdirip biler.
2. Gurluşyk "gurluşyk bloklary" ýalydyr.Tizligi çalt we gurluşyk döwri gysga.
3. Gurluşyk esasan howa täsir etmeýär.Howanyň ýaramaz ýagdaýynda-da komponentleri zawodda ýasap, gurmak üçin gurluşyk meýdançasyna äkidip bolýar.
4. Uly göwrümli gurluşyklar, köp sanly amaly we oňat ulanylyşy bilen amala aşyrylyp bilner.
5.Gurnamak we sökmek aňsat.Komponentler esasan boltlar bilen birikdirilýär, Eger aýyrmaly bolsaňyz, boltlary göni aýyryň we polat beýleki binalarda gaýtadan ulanylyp bilner.
6. Köprüden dikeldilen polat täzelenip, polat çeşmelerini tygşytly tygşytlap bolýar.

Programma

1.Overhead Bridge
2.Overpass
3.Metro
4. landşaft köprüsi
5. Beýleki funksiýalar isleg boýunça köpri

Tehniki spesifikasiýa

Standart GB. Başgalar bolsa, pls öňünden görkezýär.
Gelip çykan ýeri Hytaýyň Çingdao şäheri
Şahadatnama SGS, ISO, CE we ş.m.
Ölçegi Talap edilişi ýaly
Polat derejesi Q235 ýa-da Q355
Faceerüsti bejermek Boýalan ýa-da galvanizlenen
Boýagyň reňki Orta çal, ak, gök ýa-da talap edilişi ýaly
Esasy material Polat turba trubkasy, agyr polat gurluşy, gözenegiň gurluşy we ş.m.
Garnituralar Güýçli bolt, adaty bolt we ş.m.
Dizaýn parametrleri Windeliň ýüklenmegi, gar ýükleri, ýer titremesiniň derejesi we ş.m.
Dizaýn programma üpjünçiligi PKPM, Tekla, 3D3S, Auto CAD, SketchUp we ş.m.
Hyzmat Gollanma Saýtda gurmak ýa-da gurmak

Amalyň beýany

1.Dizaýn prosesi:
(1) Jemgyýetçilik binasy hökmünde howpsuzlyk iň möhümdir. Şonuň üçin ulanyljak materiallar gowy suw geçirmeýän we ýangyna garşy bolmaly.
(2) designel ýüküni, gar ýüküni, ýer titremesiniň derejesini (soňky 50 ýylda noramlda iň ýokary) göz öňünde tutmaly.
(3) Şeýle polat bina üçin owadan görnüş talap edilýär. Şonuň üçin dizaýn edilende göz öňünde tutulmalydyr.
(4) 100-den gowrak uly inersener PKPM, Tekla, 3D3S, Auto CAD, SketchUp we ş.m. tarapyndan hünär goldawyny berer.
2. Önümçilik prosesi
Şeýle polat gurluşy üçin ýokary takyklyk zaýalanýar. Komponentleriň hilini üpjün etmek üçin materiallaryň, gaýtadan işlemegiň we kebşirlemegiň zawodyň hiline gözegçilik edilmeli.
Iň ökde işçiler doly önümçilige gatnaşarlar, beýleki tarapdan, ösen enjamlar oňa goşant goşýarlar.
3. Gurmak prosesi
Gurluşyk biz ýa-da özüňiz amala aşyryp bileris. Eger biz, hünärmen inerener we ökde hünärmenler sahypa girerler. Başgaça, wideo we suratlar salgylanma üçin iberiler.

steel structure  equipment
production process (1)
production process (2)

Gaplamak we eltip bermek

Gaplamak maglumatlary:
Polat çarçuwasy ýöriteleşdirilen polat palet bilen gaplanar;
Agaç kartonyna gaplaýan aksessuarlary berkidiň;
Ora-da talap edilişi ýaly
Adatça 40'HQ konteýner. Aýratyn talaplaryňyz bar bolsa, 40GP we 20GP konteýner gowy.
Port:
Ingingdao porty, Hytaý.
Ora-da talap edilişi ýaly beýleki portlar.
Eltip beriş wagty:
Goýumdan ýa-da L / C alandan 45-60 gün soň, çyzgy alyjy tarapyndan tassyklanýar.

Degişli taslamalar


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler